Porady Życie zawodowe Zwolnienie lekarskie na dziecko – ABC
01.03.2018  | 8 min czytania

Zwolnienie lekarskie na dziecko – ABC

01.03.2018  | 8 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Urlop macierzyński czy wychowawczy to nie jedyne przywileje dla pracujących rodziców. Matka lub ojciec, jeśli są objęci ubezpieczeniem chorobowym, mogą korzystać również z płatnego zwolnienia w razie choroby dziecka. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki korzystania ze zwolnienia

Dni wolne – przeznaczone na opiekę nad chorym dzieckiem – należą się tylko wtedy, gdy nie ma innego członka rodziny, który mógłby zajmować się małoletnim. Nie można skorzystać z dni wolnych np. wtedy, gdy drugi rodzic nie jest aktywny zawodowo. Rodzaj umowy w przypadku rodzica pracującego nie ma znaczenia. Dopuszcza się jednak możliwość otrzymania dni wolnych na opiekę na dziecko przez rodzica aktywnego zawodowo, gdy rodzic niepracujący otrzyma zaświadczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy albo niesprawności fizycznej i/lub psychicznej wynikającej z wieku. Może to być m.in. przypadek ciężarnej, niepracującej matki, która w związku z porodem trafia do szpitala. Zwolnienie na dziecko można otrzymać również, jeśli w gospodarstwie domowym przebywają członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić mu opiekę, ale są: 

 • pracownikami odpoczywającymi po nocnej zmianie,
 • osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, które mają ustalone godziny pracy i nie mogą ich regulować w sposób dowolny,
 • osobami prowadzącymi gospodarstwo rolne,
 • osobami, które nie są zobowiązane do sprawowania opieki, np. babcia lub dziadek.

Dopóki dziecko nie ukończy 2 lat, mamy prawo do zwolnienia, nawet jeśli istnieją inni członkowie rodziny, którzy mogliby się nim zająć.

W związku z koniecznością sprawowania opieki nad synem lub córką możemy skorzystać z:

 • 60 dni wolnych – jeśli dziecko nie ukończyło 14 lat;
 • 14 dni wolnych – jeśli dziecko ma 14 lat lub więcej.

Zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, w jakim wymiarze godzin wykonujemy obowiązki oraz bez względu na to, ile dzieci znajduje się pod naszą opieką.

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Czy zwolnienie na dziecko jest płatne 100%?

W trakcie opieki nad chorym dzieckiem otrzymujemy zasiłek opiekuńczy. Prawo do świadczenia przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub zatrudnione na umowie cywilnoprawnej mogą otrzymywać zasiłek, jeśli opłacają dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego jest taka sama jak w przypadku zasiłku chorobowego i stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Wysokość świadczenia to 80% podstawy. Za każdy dzień otrzymujemy 1/30 tej kwoty. 

Czy zwolnienie lekarskie na dziecko przerywa urlop?

 • Jeśli dziecko zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika, może on wziąć zwolnienie lekarskie. Urlop nie jest przerywany przez konieczność zapewnienia opieki nad chorym dzieckiem. Pracownik nie zachowuje więc prawa do zasiłku opiekuńczego za okres choroby dziecka. Przebywając na urlopie wypoczynkowym ma bowiem prawo do wynagrodzenia urlopowego. Jego wysokość jest ustalana na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970020014

Sztuka odpoczywania, czyli dlaczego urlop jest potrzebny

Czy zwolnienie na dziecko przerywa okres zasiłkowy?

Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy na skutek własnej choroby, sprawuje w trakcie tego okresu opiekę nad chorym dzieckiem, a następnie znowu staje się niezdolny do pracy – dni sprawowania opieki nie są wliczane do okresu zasiłkowego.

Do 182-dniowego okresu zasiłkowego lub 270-dniowego (w przypadku gruźlicy lub ciąży) wlicza się wyłącznie dni niezdolności pracownika do pracy. Dni jego choroby są sumowane do jednego okresu zasiłkowego, jeśli:

 • nie występują pomiędzy nimi przerwy (bez względu na rodzaj schorzenia),
 • występują przerwy nieprzekraczające 60 dni, a niezdolność do pracy po nich została spowodowana tym samym schorzeniem. W takim wypadku na zaświadczeniu lekarskim powinien znaleźć się kod literowy A.

Wynika to z art. 8 i 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990600636/U/D19990636Lj.pdf

Czy zwolnienie na dziecko jest okresem nieskładkowym?

Zwolnienie na dziecko jest okresem nieskładkowym, jeśli w jego trakcie pracownik pobiera zasiłek opiekuńczy. Uwzględnia się go przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury. Łączny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni. Mówi o tym art. 7 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf

Czy zwolnienie na dziecko wpisuje się w świadectwie pracy?

Wśród informacji umieszczanych w świadectwie pracy są dane o okresach nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury. Okres sprawowania opieki nad dzieckiem, w trakcie którego pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy, powinien więc zostać wpisany w punkcie 5, podpunkcie 13 świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – pytania i odpowiedzi

Zwolnienie na dziecko – co wypełnić?

Aby zyskać prawo do zasiłku, należy dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk ZUS Z-15 (http://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zus-z-15/ZUS_Z-15).  

W druku ZUS podaje się:

 • dane personalne, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail;
 • dane identyfikacyjne: numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dane osoby, nad którą sprawowana była opieka - dziecka lub innego członka rodziny i stopień pokrewieństwa z nimi;
 • informacje, czy w danym roku kalendarzowym wypłacono już zasiłek opiekuńczy, kiedy był pobierany, liczbę dni, a także dane pracodawcy;
 • informacje dotyczące drugiego rodzica dziecka, liczbę dni, w których pobierał on zasiłek opiekuńczy oraz dane jego pracodawcy;
 • informacje, czy wnioskodawca mieszka w jednym domu z dzieckiem, nad którym sprawuje opiekę;
 • rachunek bankowy, na który należy przekazać zasiłek. Jeżeli numer konta nie zostanie podany, wówczas pieniądze zostaną nadane przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy;
 • data, miejscowość oraz odręczny podpis wnioskodawcy.

Czy można otrzymać zasiłek opiekuńczy w trakcie opieki nad zdrowym dzieckiem?

W szczególnych przypadkach można otrzymać zasiłek również wtedy, gdy sprawujemy opiekę nad zdrowym dzieckiem. Chodzi o takie okoliczności jak np. nieoczekiwane zamknięcie żłobka lub przedszkola. Chcąc skorzystać wówczas ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy.

Oceń artykuł