Porady Życie zawodowe Zwolnienie chorobowe – wszystko, co warto wiedzieć
19.04.2017

Zwolnienie chorobowe – wszystko, co warto wiedzieć

19.04.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Złamałeś rękę lub Twoje dziecko zachorowało? Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, należy Ci się zwolnienie chorobowe. Na jakie wynagrodzenie możesz wtedy liczyć i kto płaci za chorobowe pracownika?

Zwolnienie lekarskie – komu przysługuje?

Pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym może otrzymać zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Wystawia je lekarz na druku ZUS ZLA. Może zrobić to wyłącznie na podstawie przeprowadzenia bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby ubezpieczonej lub członka rodziny. Musimy powiadomić pracodawcę o chorobie w ciągu 2 dni, a przed upływem 7 dni dostarczyć zwolnienie (jeśli zostało wydane w formie papierowej).    

Zwolnienie chorobowe – ile płatne?

Kiedy przebywamy na zwolnieniu lekarskim, przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy (o ile mamy prawo do jego pobierania). Warunkiem korzystania z płatnego zwolnienia chorobowego jest opłacana składka chorobowa – obowiązkowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dobrowolna dla tych, którzy pracują na podstawie umowy-zlecenia. Aktualną wysokość składek można sprawdzić tutaj: http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm.  

Prawo do pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego przysługuje osobom, które nieprzerwanie podlegały ubezpieczeniu przez okres minimum:

 • 30 dni - dla pracowników etatowych,
 • 90 dni - dla zleceniobiorców.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

- jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

- ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego zależy od przyczyny nieobecności i wynosi:

 • 100% podstawy wymiaru w przypadku zwolnienia z powodu wypadku w pracy lub w drodze do/z pracy;
 • 100% podstawy wymiaru w przypadku choroby w ciąży;
 • 100% podstawy wymiaru w przypadku zwolnienia z powodu poddania się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów lub w razie zabiegu ich pobrania,
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • 70% podstawy wymiaru w przypadku pobytu w szpitalu.

Kto wypłata zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe:

 • przysługuje pracownikowi przez pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia okres ten wynosi 14 dni);
 • wypłaca je pracodawca.

Zasiłek chorobowy:

 • przysługuje pracownikowi od 34. lub od 15. dnia choroby;
 • wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca, jeśli zgłasza do ubezpieczenia co najmniej 20 osób.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko

W przypadku choroby dziecka, które nie ukończyło 14. roku życia, pracujący rodzice mają prawo skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego, czyli zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy należy się jednemu z dwojga pracujących rodziców dziecka pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym/domowników/, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również nad dzieckiem zdrowym w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub z powodu choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem (pod warunkiem, że nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku).

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki  nad chorym dzieckiem i zdrowym dzieckiem przysługuje w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym. Do tego wlicza się liczbę dni sprawowania opieki nad dzieckiem zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka, czyli sumuje się dni opieki obojga rodziców. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Podane informacje dostępne są na stronie internetowej Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia, pod adresami: https://zielonalinia.gov.pl/-/zwolnienie-lekarskie-a-wyplata, https://zielonalinia.gov.pl/-/zwolnienie-nie-tylko-na-chore-dziecko.  

Oceń artykuł