Porady Życie zawodowe Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
10.11.2017

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Wynagrodzenie za pracę nie powinno być niższe niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Jego wysokość musi odpowiadać również kwalifikacjom i doświadczeniu pracownika. Pensja powinna być wypłacana regularnie, do 10. dnia każdego miesiąca. Za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy i w święta wolne od pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.   

Wynagrodzenia – kodeks pracy

Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników znajdują się w dziale III kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Wynika z nich m.in., że:

 • Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie prawnej

Pracownik nie może zrezygnować z prawa do wynagrodzenia. Nie może też przekazać go innej osobie. Pracodawca ma obowiązek regularnie wypłacać pensję. Spóźnienia lub brak wynagrodzenia to naruszenie praw pracowniczych, które może stanowić powód rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.   

 • Pensja przysługuje za wykonaną pracę

Wynagrodzenie jest wypłacane za pracę. Pracownik, który nie może jej wykonywać, zachowuje prawo do pensji tylko, jeśli wynika to z przepisów prawa pracy. Może np. otrzymywać wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego lub choroby.   

 • Warunki wynagradzania pracownika określa pracodawca

Pracownik powinien znać zasady, zgodnie z którymi jest ustalana wysokość jego pensji. Reguły wynagradzania określa się w układzie zbiorowym, w regulaminie lub w umowie o pracę – w zależności od tego, ile osób pracuje w danej firmie.

 • Wysokość pensji powinna być adekwatna do rodzaju i ilości wykonywanej pracy, a także do kwalifikacji pracownika

Wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie może być niższe niż płaca minimalna zatwierdzana przez Radę Ministrów i regularnie waloryzowana. Pensja, jaką otrzymuje zatrudniony, powinna być adekwatna do jego doświadczenia, kwalifikacji, a także rodzaju pracy i jej ilości. Dyskryminacja płacowa jest niedopuszczalna. Przypadki nierównego traktowania można zgłaszać do sądu pracy.    

 • Składniki płacy to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne

Wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej oraz z dodatków: obowiązkowych i fakultatywnych. Wysokość podstawy pensji zależy od systemu wynagradzania przyjętego w danym zakładzie pracy. Najwyższa jest w systemie czasowym, a znacznie niższa – w akordowym i prowizyjnym.

Obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia, do których nabywa się prawo po spełnieniu określonych kryteriów, to:

 • dodatek za pracę w nocy,
 • dodatek za dyżury pełnione poza godzinami pracy,
 • dodatek za czas niewykonywania pracy,
 • dodatek za pracę w nadgodzinach oraz w niedzielę i święta.

Fakultatywnie pracodawca może przyznać:

 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek zmianowy,
 • dodatek jeśli wykonujemy prace niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu.
 • Wynagrodzenie wypłaca się po przepracowanym okresie

Pensja jest wypłacana z dołu, tzn. po przepracowaniu pełnego miesiąca. Termin wypłaty wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy. Pracownik musi otrzymać należność nie później niż do 10. dnia miesiąca. Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić dzień wcześniej, jeśli 10. dzień przypada w dniu wolnym od pracy.

Oceń artykuł