Porady Życie zawodowe Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
20.03.2017

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

20.03.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Istnieje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę, a wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym z nich. Każda metoda ma wady i zalety. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji, należy dokładnie przeanalizować sytuację.

Jak najlepiej rozwiązać umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę z okresem wypowiedzeniowym

Kiedy pracodawca decyduje się wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę bez stwierdzenia jego winy, pracownikowi przysługuje szereg zabezpieczeń przed natychmiastową utratą źródła dochodów. Ochronę daje okres wypowiedzeniowy, którego długość zależy od rodzaju i czasu trwania umowy. Podstawą prawną, którą powinien kierować się pracodawca, są artykuły 30 - 36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę - umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony?

Pracodawca przedstawia pracownikowi pisemne wypowiedzenie, określające długość trwania okresu wypowiedzenia i termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, pracodawca jest dodatkowo zobowiązany wskazać uzasadnioną, konkretną i prawdziwą przyczynę swojej decyzji.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

W przypadku stwierdzonej winy pracownika, pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. Ta forma pożegnania się z pracownikiem jest jednak ściśle regulowana przez Kodeks Pracy. Wolno mu postąpić w ten sposób „w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.” (art. 52. § 1 KP)

Jak wręczyć wypowiedzenie pracownikowi?

Według przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, wypowiedzenie powinno zostać dostarczone na piśmie (listownie lub do rąk własnych). Dopuszcza się też formę zdigitalizowaną, jeśli zawiera specjalny elektroniczny podpis. Jeśli natomiast pracodawca zdecyduje się na wypowiedzenie ustne, naruszy obowiązujące przepisy. Może mieć to dla niego negatywne konsekwencje prawne i finansowe. Jeśli pracownik wejdzie na drogę sądową, może wyprocesować uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, a nawet przyznanie mu odszkodowania.

Wypowiedzenie czy porozumienie stron?

Do rozwiązania umowy o pracę nie musi wcale dojść poprzez wypowiedzenie jej przez pracodawcę lub pracownika. Pomijając przypadki naturalnego wygaśnięcia kontraktu lub upadłości firmy, alternatywą dla wypowiedzenia może być porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Co jednak ważne, w przypadku porozumienia nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Inaczej też wygląda sama procedura. Może się odbyć według takich scenariuszy:

  1. Pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokumentu porozumienia.
  2. Pracownik składa propozycję porozumienia, a pracodawca akceptuje ją lub odrzuca.
  3. Pracodawca składa propozycję porozumienia, a pracownik akceptuje ją lub odrzuca.
Oceń artykuł