Porady Życie zawodowe Wypadek przy pracy – co powinieneś wiedzieć?
01.03.2018  | 5 min czytania

Wypadek przy pracy – co powinieneś wiedzieć?

01.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.25)

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu pracy. Jeśli mimo to dojdzie do wypadku, mamy prawo do świadczeń i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Jak postąpić w razie wypadku?

Wypadek przy pracy to nagłe i nieprzewidziane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce:

  • w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika rutynowych czynności lub poleceń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, także bez polecenia,
  • w czasie pozostawania do dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązku służbowego wynikającego z umowy o pracę.  

Definicja została podana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991673).

Powinniśmy niezwłocznie poinformować pracodawcę o wypadku, jeśli nasz stan na to pozwala. Kiedy nie możemy zrobić tego samodzielnie, obowiązek zgłoszenia zdarzenia spoczywa na świadkach.

Wypadek komunikacyjny w drodze do pracy – co dalej?

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Gdy pracodawca dowie się, że na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, musi udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Konieczne jest także podjęcie działań eliminujących bezpośrednie zagrożenie. Chodzi np. o wyłączenie maszyn, odcięcie źródła prądu itd. Kolejny krok to zawiadomienie właściwego inspektora pracy lub innych organów. Zaniechanie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą. Po zgłoszeniu zdarzenia pracodawca, ZUS lub KRUS wszczyna postępowanie powypadkowe.  

Wypadek w pracy a L4

W trakcie niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem w drodze do/z pracy lub w pracy, mamy prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Wysokość świadczenia to 100% podstawy, czyli wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie choroby. Okres zasiłkowy to 182 dni lub 270 dni - jeśli wypadek miał miejsce w trakcie ciąży pracownicy.

Zasiłek nie przysługuje za okres niezdolności do pracy:

  • za który zachowujemy prawo do wynagrodzenia, stypendium itd. na podstawie odrębnych przepisów;
  • w którym przebywamy na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym;
  • w którym jesteśmy tymczasowo aresztowani lub odbywamy karę pozbawienia wolności;
  • która powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane;
  • objęty zwolnieniem lekarskim wykorzystywanym niezgodnie z jego celem.

Inne przesłanki uniemożliwiające pobieranie zasiłku to: umyślne naruszenie przepisów o ochronie zdrowia, wykonywanie obowiązków pod wpływem środków psychoaktywnych oraz bezzasadna odmowa badania w celu wykrycia w krwiobiegu alkoholu lub środków odurzających.  

Więcej informacji na ten temat: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy, http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-chorobowy/z-ubezpieczenia-wypadkowego-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-albo-choroby-zawodowej-.  

Oceń artykuł