Porady Życie zawodowe Umowa o dzieło - kto i kiedy może od niej odstąpić?
28.11.2017

Umowa o dzieło - kto i kiedy może od niej odstąpić?

28.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Zarówno zamawiający, jak i wykonawca dzieła mogą odstąpić od umowy, respektując określone warunki. Osoba wykonująca dzieło nie musi zrealizować go w pełni, gdy zlecający odmawia współpracy, choć się do niej zobowiązał. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy dzieło zawiera wady niemożliwe do usunięcia lub nie zostało ukończone. Inne przesłanki to przekroczenie terminu przez wykonawcę lub tworzenie dzieła w sposób niezgodny z ustaleniami.

Umowa o dzieło – czym się charakteryzuje?

Realizując zadania na podstawie umowy-zlecenia, musimy zachować staranność, ale nie odpowiadamy za efekty. W umowie o dzieło jesteśmy rozliczani z rezultatu. Jej przedmiotem może być na przykład renowacja mebla, skomponowanie piosenki lub napisanie tekstu. Wykonawca dzieła w pełni odpowiada za efekty swojej pracy, dlatego musi usunąć wady, jeśli zamawiający tego zażąda. Przysługuje dowolność w zakresie wyboru miejsca i czasu realizacji dzieła. Umowa może być zawarta ustnie lub pisemnie – w zależności od woli stron. Wybór formy pisemnej wydaje się korzystniejszy, gdy zachodzi konieczność rozwiązania konfliktu między zamawiającym a wykonawcą. Przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych znajdują się w kodeksie cywilnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093&type=3).  

Czy wypowiedzenie umowy o dzieło jest możliwe?

Umowy o dzieło nie rozwiązuje się tak, jak umowy o pracę. Nie można zerwać jej np. w trybie wypowiedzenia. Możliwe jest odstąpienie od umowy, ale dokonuje się tego wyłącznie w ściśle określonych warunkach. Zmieniają się one w zależności od tego, która ze stron zamierza zakończyć współpracę.

Wykonawca może zrezygnować z realizacji postanowień umowy tylko w jednym przypadku, tzn. gdy zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i odmawia współdziałania. Zlecający ma prawo odstąpić od umowy o dzieło m.in. wówczas, gdy zawiera ono wady niemożliwe od usunięcia. Obowiązkiem wykonawcy jest stworzenie dzieła zgodnie z ustaleniami i naprawienie ewentualnych błędów. Gdy naniesienie poprawek jest niewykonalne, zamawiający może zrezygnować, obniżając wynagrodzenie o koszty poniesione w związku z powierzeniem zadania innej osobie. Kolejna przesłanka do odstąpienia od umowy o dzieło to opieszałość w realizacji zamówienia. Zamawiający może zrezygnować, jeśli wykonawca opóźnia wykonanie dzieła lub czyni postępy w pracach na tyle wolno, że nie zdoła wywiązać się z zadania w terminie. Inne przesłanki to tworzenie dzieła w sposób wadliwy, sprzeczny z ustaleniami oraz brak reakcji na upomnienia ze strony zamawiającego. Można odstąpić od umowy także wtedy, gdy dzieło nie zostało ukończone. Trzeba wypłacić wynagrodzenie za wykonaną część pracy, proporcjonalnie do uzyskanych efektów. Odstąpienie bez konkretnego powodu sprawia, że konieczna jest wypłata wynagrodzenia w pełnej wysokości. Można pomniejszyć kwotę jedynie o to, co wykonawca zaoszczędził, nie realizując zamówienia do końca.   

Oceń artykuł