Porady Życie zawodowe Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kogo dotyczy?
10.11.2017 | 0 min czytania

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kogo dotyczy?

10.11.2017 | 0 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę m.in. za wypowiedzeniem. Prawo pracy zapewnia ochronę przed zwolnieniem pracownikom, którzy np. przebywają na urlopie lub należą do związków zawodowych. Ochrona przysługuje po spełnieniu określonych warunków.  

Nie można wręczyć wypowiedzenia osobie, która:

  • W niedługim czasie uzyska prawo do emerytury

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy pracownikowi, który za maksymalnie 4 lata osiągnie wiek emerytalny – powszechny lub odnoszący się do określonych grup zatrudnionych. Wypowiedzenie umowy przez pracownika jest wówczas możliwe jedynie na jego pisemny wniosek. Ochrona przysługuje tylko wtedy, gdy pracownik spełni inny warunek niezbędny do uzyskania przywilejów emerytalnych, tzn. będzie posiadał odpowiedni staż pracy. Szczegółowe kryteria zostały wskazane m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118.    

  • Jest nieobecna w pracy

Niedopuszczalne jest również wypowiedzenie umowy o pracę osobie, która korzysta ze zwolnienia lekarskiego, przebywa na urlopie wypoczynkowym lub jest nieobecna ze względu na inne uzasadnione przyczyny. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą ochrona przysługuje maksymalnie przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu pracodawca może - zgodnie z prawem - rozwiązać umowę o pracę.

  • Spodziewa się dziecka lub przebywa na urlopie macierzyńskim

Szczególną ochroną są objęte pracownice w ciąży oraz przebywające na urlopie macierzyńskim. Nie można wypowiedzieć umowy o pracę również ojcu, który korzysta z części urlopu macierzyńskiego. W odniesieniu do ciężarnych pracownic umowa na okres próbny może być rozwiązana w takim przypadku kiedy została zawarta na czas nieprzekraczający 1 miesiąca.

  • Korzysta z urlopu wychowawczego

Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego nie otrzymuje wynagrodzenia, ale zachowuje część praw pracowniczych. Przysługuje mu np. ochrona przed wypowiedzeniem, z której korzysta od dnia złożenia wniosku o urlop do dnia powrotu do pracy.  

  • Należy do zakładowej organizacji związkowej

Nie każdy działacz związkowy korzysta ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem. Dodatkowe przywileje przysługują osobom wskazanym przez zarząd związku zawodowego.

Ochroną przed zwolnieniem są objęci również m.in. posłowie i senatorowie oraz radni, członkowie rad pracowników, społeczni inspektorzy pracy, żołnierze powołani do czynnej służby wojskowej, a także członkowie rad nadzorczych.

Ochrona przed wypowiedzeniem a zwolnienie dyscyplinarne

Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) pracodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pracownik:

  • dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych (np. przez kilka dni nie stawi się w pracy);
  • w czasie trwania umowy popełni przestępstwo (stwierdzone prawomocnym wyrokiem), które uniemożliwia dalsze zajmowanie stanowiska (chodzi np. o policjantów, którzy dopuścili się przestępstwa);
  • utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy (chodzi np. o taksówkarza, który utracił prawo jazdy).

Zarówno pracownica w ciąży, jak i osoba w okresie przedemerytalnym mogą zostać zwolnione bez wypowiedzenia, jeśli zajdzie jedna spośród trzech przesłanek.  

Oceń artykuł