Porady Życie zawodowe Świadczenia pieniężne po ustaniu zatrudnienia – na jakich zasadach?
25.01.2018

Świadczenia pieniężne po ustaniu zatrudnienia – na jakich zasadach?

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl

Zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy oraz renta z tytułu niezdolności do pracy – to świadczenia, z których korzysta się także po wygaśnięciu umowy o pracę. Aby je otrzymywać, trzeba m.in. regularnie opłacać składki ZUS.  

Choć wynagrodzenie jest wypłacane za pracę, w pewnych okolicznościach można liczyć na zasiłki, renty i świadczenia. Osoby, które spełniają warunki, mogą ubiegać się o:

  • Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001). Świadczenie przysługuje przez 6 lub 12 miesięcy. Aby je otrzymywać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy. Inny warunek to świadczenie pracy co najmniej przez rok. Do tego okresu zalicza się wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy agencyjnej i prowadzenie działalności gospodarczej.   

  • Zasiłek chorobowy

Prawo do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu co najmniej przez 30 lub 90 dni. Wynika to z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636). Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia nie traci ważności, pod warunkiem, że niezdolność do pracy trwa co najmniej 30 dni i ujawnia się do 14 dni lub do 3 miesięcy po wygaśnięciu umowy. Maksymalny okres wypłaty świadczenia to 30 dni.   

  • Zasiłek macierzyński

Ciężarna pracownica korzysta ze specjalnej ochrony przed zwolnieniem. Przysługują jej także inne przywileje. Jeśli umowa zawarta na czas określony wygasłaby po 3. miesiącu ciąży, to ulega przedłużeniu do dnia porodu. Niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, zatrudniona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z ZUS, wypłacanego co najmniej przez 20 tygodni. Świadczenie przysługuje także pracownicom zatrudnionym na okres próbny.  

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy

Osoby, które utraciły pracę, ponieważ nie były zdolne do jej wykonywania, mogą starać się o rentę z ZUS. Decyzja o przyznaniu świadczenia zależy od wieku oraz od tego, jak długo podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym. Renta może mieć charakter stały lub okresowy – w zależności od stanu zdrowia osoby ubezpieczonej. Zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy wynikają z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981621118).   

  • Świadczenie przedemerytalne

Osoby, które utraciły pracę i z racji wieku mają problemy ze znalezieniem nowego zatrudnienia, mogą otrzymywać świadczenie emerytalne. Jego wysokość w 2017 r. to 1040 zł. Przysługuje ono po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041201252). Mogą je otrzymać osoby, które pobierały zasiłek dla bezrobotnych przez 6 miesięcy i złożyły odpowiedni wniosek do ZUS.   

Oceń artykuł