Porady Życie zawodowe Stwierdzenie choroby zawodowej i co dalej...?
18.05.2018  | 4 min czytania

Stwierdzenie choroby zawodowej i co dalej...?

18.05.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik etatowy, u którego zdiagnozowano chorobę zawodową, ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłku chorobowego, renty itp. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zatrudnianych osób, m.in. poprzez regularne kierowanie ich na badania pracownicze.  

Kto ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego?

Wykaz chorób zawodowych stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. Można w nim znaleźć np. takie choroby i dolegliwości:

 • pylica,
 • astma oskrzelowa,
 • nowotwór skóry,
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,
 • zmęczeniowe złamanie kości,
 • choroba dekompresyjna,
 • endemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki.

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091050869).   

Aktualna lista chorób zawodowych

Osoby, u których zdiagnozowano chorobę zawodową, mogą pobierać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Warunkiem jest opłacanie składki przez pracodawcę/zleceniodawcę.

Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Obowiązki pracodawcy w razie stwierdzenia choroby

Podejmując pracę na określonym stanowisku, masz prawo wiedzieć, jakie zagrożenia jej towarzyszą. Zatrudniający powinien przygotować ocenę ryzyka zawodowego. W tym celu musi np. zidentyfikować potencjalne zagrożenie (drgania, pył, prąd elektryczny, ruchome części maszyn itd.).  

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Podejrzenie choroby zawodowej należy niezwłocznie zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Może tego dokonać pracodawca, lekarz uprawniony do diagnozowania dolegliwości tego typu oraz sam pracownik. Po otrzymaniu zgłoszenia PIS wszczyna postępowanie. Pierwszym etapem jest skierowanie zatrudnionego na badanie do uprawnionej jednostki orzeczniczej, np. do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy lub do klinik i poradni uniwersyteckich.

https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zawodowe

Choroba zawodowa z perspektywy pracownika

Uznanie choroby zawodowej przez inspektora sanitarnego jest poprzedzone analizą przyczyn wystąpienia dolegliwości. Konkretny przypadek odnotowuje się w rejestrze chorób zawodowych prowadzonym przez łódzki Instytut Medycy Pracy (http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/reg_and_databases/work_dissises1/o_rejestrze/). Pracownik, u którego stwierdzono jedną z dolegliwości wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów, zyskuje prawo do:

 • zasiłku chorobowego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty szkoleniowej.

https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/

Może ubiegać się również o zadośćuczynienie na drodze sądowej, z powództwa cywilnego. W takim trybie ma prawo domagać się np. jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, zadośćuczynienia za uszczerbek niemajątkowy oraz renty (art. 444-445 kodeksu cywilnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093).

Oceń artykuł