Porady Życie zawodowe Staż emerytalny i urlopowy – jakie okresy się do nich zaliczają?
19.10.2017

Staż emerytalny i urlopowy – jakie okresy się do nich zaliczają?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Liczba przepracowanych lat decyduje m.in. o wymiarze urlopu wypoczynkowego, o długości okresu wypowiedzenia lub o prawie do przejścia na emeryturę. Poszczególne okresy zatrudnienia uwzględnia się niezależnie od przerw w karierze i od przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

Staż emerytalny

Prawo do świadczenia emerytalnego nabywają osoby, które osiągnęły określony wiek i mają za sobą odpowiednią liczbę lat pracy. Okresy zaliczane do stażu pracy, uprawniającego do przejścia na emeryturę, zostały wskazane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118). Przy ustalaniu prawa do emerytury bierze się pod uwagę:  

 • okresy składkowe, takie jak:

- czas, w którym opłacaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne,

- czynna służba wojskowa,

- okres pozostawania duchownym,

- działalność kombatancka,

- służba w Policji, UOP, ABW, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadzie Wojskowym, Wywiadzie Wojskowym, CBA, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, BOR, Służbie Celno-Skarbowej,

-  pobieranie zasiłku macierzyńskiego,

- odbywanie kary pozbawienia wolności,

- sprawowanie mandatu posła i senatora,

- wykonywanie działalności artystycznej lub twórczej,

- praca nakładcza,

- urlop wychowawczy,

- pozarolnicza działalność gospodarcza;

 • okresy nieskładkowe:

- praca na podstawie umów cywilnoprawnych,

- pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

- pobieranie zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego,

- pobieranie renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia,

- urlop bezpłatny,

- nauka w szkole wyższej (również w ramach studiów doktoranckich),

- pobieranie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

 • okresy uzupełniające, tzn. prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie,
 • okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy (bierze się go pod uwagę wyłącznie w przypadku osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny).

Staż do urlopu wypoczynkowego

Od stażu urlopowego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Możemy skorzystać z 20 dni wolnych, jeśli posiadamy staż krótszy niż 10 lat albo z 26 dni, jeśli przepracowaliśmy 10 lat lub więcej. Okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu urlopowego:

 • czas nauki w szkole średniej (ponadgimnazjalnej), policealnej lub wyższej – o ile uzyskaliśmy świadectwo lub dyplom ukończenia;
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych;
 • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego;
 • odbywanie czynnej służby wojskowej;
 • pełnienie zawodowej służby wojskowej;
 • czas, za który przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia spowodowanym likwidacją zakładu pracy lub redukcją zatrudnienia;
 • urlop wychowawczy;
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Okresy, których nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu stażu urlopowego:

 • praca na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • urlop bezpłatny.

Przepisy dotyczące ustalania stażu urlopowego znajdują się w tzw. rozporządzeniu urlopowym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Oceń artykuł