Porady Życie zawodowe Skierowanie na badania lekarskie – kto je wystawia?
10.02.2017  | 8 min czytania

Skierowanie na badania lekarskie – kto je wystawia?

10.02.2017  | 8 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Badania wstępne, okresowe i kontrolne – są obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sprawdź, kto płaci za wizytę u lekarza medycyny pracy i jak przebiega cała procedura.

Badania lekarskie do pracy – podstawa prawna

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 229) i z ustawą o służbie medycyny pracy każdy zatrudniony podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych pracownik musi poddawać się określonym badaniom lekarskim, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Są to:

 • badania wstępne do pracy,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne.

Przepisy prawne można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593.

Wzór skierowania na badania lekarskie został ściśle określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000457).

Rodzaje badań profilaktycznych

 • Kto kieruje na badania lekarskie?

Skierowanie na badania lekarskie zawsze wydaje pracodawca, który pokrywa ich ewentualne koszty – wynika to z Kodeksu pracy oraz przepisów BHP. Badania okresowe i kontrolne wykonuje się w czasie pracy, natomiast wstępne – poza nim.

W ilu egzemplarzach wydaje się skierowanie na badania lekarskie?

Pracownik powinien otrzymać od pracodawcy dwa egzemplarze skierowania na badania lekarskie. Jeden z nich zachowuje lekarz medycyny pracy przeprowadzający badania, a drugi – pracownik. Pracodawca może także wykonać kopię skierowania wydanego pracownikowi, która jest przechowywana wraz z orzeczeniem lekarskim.

 • Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie 2019?

1 kwietnia 2015 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu pracy dotycząca badań wstępnych pracowników. W nowym wzorze skierowania na badania lekarskie główna zmiana dotyczy dokładnego opisu warunków pracy. W skierowaniu na badania lekarskie wstępne do pracy, które otrzymujemy od pracodawcy, powinno zostać określone stanowisko pracy, a także związane z nim zagrożenia. Należy określić:

 • występowanie na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy,
 • wielkość narażenia,
 • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na danym stanowisku lub stanowiskach.

Dysponując takimi danymi i kierując się przepisami ustawy, lekarz medycyny pracy dokonuje oceny warunków zatrudnienia i ustala zestaw badań.

Po wykonaniu badań wstępnych lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do pracy i wskazuje termin kolejnej kontroli.

Orzeczenie również wydawane jest w dwóch egzemplarzach: jednym dla badanego, drugim dla pracodawcy, do przechowywania w aktach osobowych pracownika.

Kto może być zwolniony z obowiązku wstępnych badań lekarskich?

Od 1 kwietnia 2015 roku nie wszystkich nowo zatrudnionych pracowników należy kierować na wstępne badania lekarskie. Obowiązek ten nie dotyczy osób:

 • przyjmowanych do pracy na dane stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeśli przedłożą aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia w warunkach opisanych w skierowaniu, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku;
 • przyjmowanych do pracy, a pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innych pracodawcą, jeśli przedłożą aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu, a ich nowy pracodawca stwierdzi, że warunki odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku.
 • Badania okresowe w pracy

Badania okresowe wykonuje się na koszt pracodawcy. Ten obowiązek, zgodnie z kodeksem pracy, realizuje się w czasie pracy – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracodawca musi ponadto zwrócić koszty dojazdu zatrudnionego do wskazanej placówki medycznej. Częstotliwość wykonywania badań okresowych uzależniona jest od zajmowanego stanowiska:

 • co 2 lata – gdy pracownik narażony jest na wdychanie szkodliwych oparów i pyłów;
 • co 3 lata – gdy w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat;
 • co 4 lata – gdy pracownik stale korzysta z komputera,
 • co 5 lat – w przypadku pracowników biurowych, którzy nie korzystają z komputera.

Termin kolejnych badań okresowych wskazuje lekarz medycyny pracy w wydanym orzeczeniu – obowiązkiem pracodawcy jest wydanie skierowania w określonym czasie.

 • Badania kontrolne w pracy

Badaniom kontrolnym muszą poddawać się pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni. Badania kontrolne, tak jak okresowe, wykonuje się w czasie pracy i są wliczone koszty pracodawcy.

Aktualne badania lekarskie

Jak długo ważne jest skierowanie na badania lekarskie?

W obowiązujących przepisach prawnych nie ma informacji o okresie ważności skierowania na badania lekarskie wystawionego przez pracodawcę. Powinno ono zostać przekazane odpowiednio wcześniej, aby pracownik mógł umówić się na badania, odbyć wizytę w godzinach pracy i przedstawić otrzymane orzeczenie pracodawcy jeszcze przed upływem terminu ważności poprzednich badań.

Skierowanie może być więc wystawione nawet pół roku wcześniej. Jednak w związku z koniecznością podania w nim informacji o czynnikach szkodliwych i uciążliwych, które w tym czasie mogą się zmienić, skierowanie na badania lekarskie może stracić swoją ważność. W niektórych placówkach medycznych kwestionowane są skierowania wystawione wcześniej niż przed 30 dniami.

Wręczenie skierowania na badanie lekarskie należy rozumieć jako polecenie służbowe Zgłoszenie się na wizytę lekarską jest obowiązkiem pracownika.  Jeśli nie wykona tego polecenia w terminie ze swojej winy, może nawet otrzymać wypowiedzenie umowy. Pracodawca nie ma bowiem prawa dopuścić kogokolwiek do wykonywania pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Oceń artykuł