Porady Życie zawodowe Rodzaje umów w sprawie pracy – przewodnik
19.04.2017

Rodzaje umów w sprawie pracy – przewodnik

19.04.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Podpisanie umowy z pracodawcą wiąże się z obowiązkami, ale i przywilejami. Istnieją dwa rodzaje umów: jedne zawierane są na podstawie kodeksu pracy, inne – na podstawie kodeksu cywilnego.

Umowy zawieranie na podstawie kodeksu pracy

Treść umów - na podstawie kodeksu pracy - wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dział II – Umowa o pracę).  Jakie umowy rozróżniamy? Oto krótki przewodnik:

Umowa na okres próbny:

 • obowiązuje nie dłużej niż przez 3 miesiące;
 • zawiera się ją tylko raz, chyba że kolejna umowa dotyczy innego stanowiska lub wystąpiła 3-letnia przerwa w zatrudnieniu;
 • po jej wygaśnięciu można zawrzeć umowę na czas określony lub na czas nieokreślony;
 • pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego, wynagrodzenia;
 • okres wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa.

Umowa na czas określony:

 • wygasa z upływem określonego terminu;
 • okres zatrudnienia w przypadku umowy zawieranej między tym samym pracodawcą i pracownikiem nie może być dłuższy niż 33 miesiące;
 • może być zawierana trzykrotnie (z jednym pracownikiem);
 • pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego, wynagrodzenia;
 • okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (pracownik był zatrudniony krócej niż przez 3 miesiące), 1 miesiąc (pracownik był zatrudniony dłużej niż przez 6 miesięcy) lub 3 miesiące (pracownik był zatrudniony co najmniej przez 3 lata). Warto wiedzieć, że ustawodawca nie rozróżnia wypowiedzeń w zależności od terminowości umowy.

Umowa na czas nieokreślony:

 • jest bezterminowa;
 • stanowi najbardziej stabilną formę zatrudnienia;
 • pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego, wynagrodzenia;
 • okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony - jak w przypadku umowy na czas określony.

Umowa na zastępstwo:

 • zawiera się ją, gdy pracownik - zatrudniony na stałe - przebywa na zwolnieniu chorobowym, urlopie wychowawczym itd.;
 • można przedłużać ją dowolną ilość razy; nie występują ograniczenia czasowe;
 • brak ochrony dla kobiet w ciąży;
 • zapewnia ubezpieczenie społeczne, bezpłatną opiekę medyczną i zwolnienie chorobowe.

Stosunek pracy na podstawie mianowania:

 • nawiązywany jest w drodze decyzji administracyjnej i podlega przepisom prawa administracyjnego;
 • regulowany przez szczególne unormowania branżowe (ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach państwowych itd.);
 • zwykle jest na czas nieokreślony;
 • zapewnia prawo do dodatkowych świadczeń (dłuższy urlop, stały comiesięczny dodatek).

Stosunek pracy na podstawie powołania:

 • dotyczy pracowników powołanych do pełnienia funkcji w organach administracji państwowej;
 • zwykle nawiązywany jest na czas nieokreślony;
 • organ powołujący może odwołać pracownika w każdej chwili;
 • obowiązuje okres wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia.

Stosunek pracy na podstawie wyboru:

 • na podstawie wyboru zatrudnia się np.: marszałków województwa, starostów powiatowych, wójtów, burmistrzów;
 • pracownik może pozostawać w stosunku pracy z poprzednim pracodawcą, o ile na czas wyboru weźmie urlop bezpłatny;
 • stosunek pracy rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu;
 • pracownikowi, który nie przebywał na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa.

Umowy zawierane na podstawie kodeksu cywilnego

Zawierając umowy cywilnoprawne, mamy większą swobodę kształtowania ich treści, jednak prawo cywilne także wyznacza pewne granice.

Umowa zlecenie:

 • jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy (odpłatnie lub nieodpłatnie);
 • stronami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne posiadające zdolność do czynności prawnych;
 • nie ma ograniczeń czasowych;
 • wiąże się z obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej, jeśli pracownik nie odprowadza jej z innego tytułu;
 • może być wypowiedziana przez każdą ze stron.

Umowa o dzieło:

 • jest odpłatna;
 • musi określać rodzaj dzieła, termin wykonania, sposób i wysokość zapłaty;
 • nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych;
 • czas przepracowany w ramach umowy o dzieło nie jest wliczany do stażu pracy.

Umowa agencyjna:

 • agent prowadzi działalność gospodarczą;
 • może być zawarta na czas określony lub nieokreślony;
 • reguluje świadczenie usług pośrednictwa między stronami umowy;
 • agentowi przysługuje ochrona wynagrodzenia;
 • kodeks cywilny nie reguluje kwestii urlopu, ale odpowiednią adnotację można zawrzeć w umowie.  

 

Oceń artykuł