REGULAMIN KONKURSU ÔÇ×Kapsu┼éa CzasuÔÇŁ

Kategoria
┼╗ycie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: ┼╗ycie zawodowe

REGULAMIN KONKURSU ÔÇ×Kapsu┼éa CzasuÔÇŁ
(ÔÇ×RegulaminÔÇŁ)

┬ž1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin konkursu ÔÇ×Kapsu┼éa CzasuÔÇŁ (dalej: ÔÇ×KonkursÔÇŁ) okre┼Ťla zasady umo┼╝liwiaj─ůce bezp┼éatne wype┼énienie formularza aplikacyjnego w formie ankiety (dalej: ÔÇ×AnkietaÔÇŁ), co umo┼╝liwia udzia┼é w Badaniu.
 2. Uczestnik o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00 ÔÇô 838 Warszawa (dalej: ÔÇ×OrganizatorÔÇŁ).
 4. Uczestnikiem Konkursu mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba korzystaj─ůca z serwisu www.pracuj.pl (dalej ÔÇ×SerwisÔÇŁ), kt├│ra wype┼éni┼éa w ca┼éo┼Ťci Ankiet─Ö na platformie WebAnkieta (dalej ÔÇ×PlatformaÔÇŁ) pod adresem https://probesrekrut-stud.webankieta.pl/ , akceptuje niniejszy Regulamin oraz regulamin Platformy oraz odpowiedzia┼éa na pytanie, kt├│re znajduje si─Ö na ko┼äcu Ankiety (dalej: ÔÇ×UczestnikÔÇŁ). Uczestnikiem mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, kt├│ra uko┼äczy┼éa 18 lat.
 5. Organizator wy┼éoni spo┼Ťr├│d Uczestnik├│w osoby, kt├│re wezm─ů udzia┼é w dalszych, indywidualnych badaniach u┼╝yteczno┼Ťci Serwisu (dalej; ÔÇ×Uczestnicy ZakwalifikowaniÔÇŁ). Uczestnik├│w Zakwalifikowanych wy┼éoni komisja konkursowa powo┼éana przez Organizatora.
 6. Organizator dokona wyboru Uczestnik├│w Zakwalifikowanych w oparciu o kreatywno┼Ť─ç odpowiedzi na pytanie, o kt├│rym mowa w ust. 4 powy┼╝ej. Organizator zaprosi Uczestnik├│w Zakwalifikowanych na indywidualne badanie u┼╝yteczno┼Ťci Serwisu (dalej ÔÇ×BadanieÔÇŁ).
 7. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Organizatora lub w innych miejscach, o kt├│rych Organizator uprzednio poinformuje Uczestnik├│w Zakwalifikowanych
 8. Uczestnicy Zakwalifikowani na podany w Ankiecie adres mailowy zostan─ů poinformowani o zaproszeniu do wzi─Öcia udzia┼éu w Badaniu oraz o sposobie przeprowadzenia Badania.
 9. Wszystkie zg┼éoszenia lub odpowiedzi, zawieraj─ů╠Ęce tres╠üci obra┼║liwe lub obel┼╝ywe, naruszaj─ůce czyje┼Ť╠ü prawa autorskie; zawieraj─ů╠Ęce tres╠üci: erotyczne, niecenzuralne, o┼Ťmieszaj─ůce, nieprzyzwoite, naruszaj─ůce powszechnie akceptowane zasady moralno┼Ťci, naruszaj─ůce godno┼Ť─ç╠ü osobista╠Ę, nawi─ůzania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a tak┼╝e takie, kt├│re nie zawieraj─ů╠Ę podstawowych wymaga┼ä╠ü stawianych przez warunki Konkursu zostan─ů╠Ę usuni─Öte przez Organizatora.
 10. Konkurs nie jest gr─ů losow─ů w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471.).

┬á┬ž2

DANE OSOBOWE

 1. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest administratorem danych osobowych zebranych od Uczestnik├│w w trakcie wype┼énienia Ankiety lub uczestnictwa w Badaniu (dalej ÔÇ×Dane OsoboweÔÇŁ).
 2. Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ zgodnie z zgodnie z art. 13 rozporz─ůdzenia PE i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, zwane dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ) zosta┼é przez Organizatora poinformowany o tym, ┼╝e:
  1. Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
  2. Organizator przetwarza Dane osobowe w celu wypełnienia Ankiety, wyboru Uczestników Zakwalifikowanych do udziału w Badaniu oraz przeprowadzenia Badania, co stanowi usprawiedliwiony interes do przetwarzania Danych Osobowych przez Organizatora ( art. 6 ust.1 lit. f RODO )
  3. Dane Osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödny do przeprowadzenia Ankiety, a w przypadku Uczestnik├│w Zakwalifikowanych r├│wnie┼╝ na czas niezb─Ödny do przeprowadzenia Badania. Po tym czasie Dane Osobowe zostan─ů usuni─Öte lub zanonimizowane,
  4. Dane Osobowe mog─ů zosta─ç przekazane podmiotom powi─ůzanym kapita┼éowo lub osobowo z Organizatorem, dostawcom us┼éug hostingowych, dostawcom narz─Ödzi i us┼éug niezb─Ödnych do przeprowadzenia Ankiety lub Badania, a tak┼╝e do organom administracji publicznej (je┼╝eli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia s─ůdowego),
  5. Uczestnik mo┼╝e ┼╝─ůda─ç dost─Öpu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. ┼╗─ůdania, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym Uczestnik mo┼╝e zg┼éasza─ç na adres: [email protected]
  6. Uczestnik mo┼╝e wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych w sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
  7. Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia Ankiety, która umożliwia Uczestnikom Zakwalifikowanym wzięcie udziału w Badaniu.
  8. W przypadku pyta┼ä lub w─ůtpliwo┼Ťci w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik mo┼╝e si─Ö skontaktowa─ç z Organizatorem mailowo pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

 

┬ž3

NAGRODY

 1. Uczestnik Zakwalifikowany, kt├│ry we┼║mie udzia┼é w Badaniu, po jego zako┼äczeniu jest uprawniony do otrzymania nagrody rzeczowej na zasadach wskazanych w Regulaminie (dalej: ÔÇ×NagrodaÔÇŁ).
 2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 3. Nagrody oraz warto┼Ť─ç poszczeg├│lnych Nagr├│d zostanie okre┼Ťlona przez Organizatora. Organizator do ka┼╝dej Nagrody przyzna dodatkowo odpowiedni─ů nagrod─Ö pieni─Ö┼╝n─ů, kt├│ra zostanie potr─ůcona przez Organizatora w celu pokrycia przez Organizatora zrycza┼étowanego podatku dochodowego, a co za tym idzie Uczestnicy Zakwalifikowani otrzymaj─ů jedynie element rzeczowy Nagrody
 4. Uczestnicy Zakwalifikowani otrzymaj─ů Nagrod─Ö po zako┼äczeniu badania w siedzibie Organizatora.
 5. Nagroda otrzymana od Organizatora nie podlega wymianie na inn─ů ani na jej r├│wnowarto┼Ť─ç pieni─Ö┼╝n─ů.
 6. Warunkiem odbioru Nagrody od Organizatora przez każdego Uczestnika Zakwalifikowanego jest podpisanie przez niego protokołu odbioru Nagrody. W przypadku niepodpisania przez Uczestnika Zakwalifikowanego protokołu odbioru, uznaje się, że Uczestnik Zakwalifikowany zrzekł się Nagrody.
 7. Nagroda otrzymana od Organizatora, której otrzymania Uczestnik Zakwalifikowany się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Zrzeczenie si─Ö Nagr├│d przez Uczestnika Zakwalifikowanego jest skuteczne, je┼╝eli zosta┼éo dokonane za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Uczestnik Zakwalifikowany, kt├│ry nie odebra┼é Nagrody w trybie przewidzianym dla przesy┼éek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczeg├│lno┼Ťci
  z powodu b┼é─Ödnych danych adresowych podanych w wiadomo┼Ťci, uwa┼╝any jest za Uczestnika Zakwalifikowanego, kt├│ry zrzek┼é si─Ö otrzymania Nagrody z chwil─ů otrzymania przez Organizatora zwrotu przesy┼éki.
 9. W razie zrzeczenia si─Ö otrzymania Nagrody Uczestnik Zakwalifikowany nie nabywa roszczenia o zap┼éat─Ö jej r├│wnowarto┼Ťci pieni─Ö┼╝nej.

┬ž4

PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku gdy w trakcie realizacji Badania przez Uczestnik├│w Zakwalifikowanych powstan─ů utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej ÔÇ×UtworyÔÇŁ), zastosowanie maj─ů postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Stworzenie przez Uczestnika Zakwalifikowanego w tracie Badania Utwor├│w jest r├│wnoznaczne z o┼Ťwiadczeniem, ┼╝e jest on jego autorem oraz, ┼╝e w ┼╝aden spos├│b przy jego tworzeniu nie naruszy┼é praw autorskich, ani innych praw os├│b trzecich
 3. Z chwil─ů dor─Öczenia Utworu Organizatorowi, Uczestnik Zakwalifikowany udziela Organizatorowi niewy┼é─ůcznej, nieodp┼éatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, kt├│r─ů Uczestnik mo┼╝e wypowiedzie─ç z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec roku, w kt├│rym Uczestnik Zakwalifikowany z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o wypowiedzeniu. Udzielona licencja obejmuje prawo do sublicencji. Licencja zostaje udzielona na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu ( na polach eksploatacji analogicznych do przeniesienia praw autorskich maj─ůtkowych).
 4. Z chwil─ů podpisania protoko┼éu odbioru Nagrody Uczestnik Zakwalifikowany lub poszczeg├│lni Uczestnicy Zakwalifikowani przenosz─ů na Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie maj─ůtkowe do Utwor├│w, bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych, na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:
  1. w zakresie trwa┼éego lub czasowego utrwalania oraz zwielokrotniania Utworu w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci jakimikolwiek ┼ŤrodkamiÔÇô utrwalanie, powielanie lub wytwarzanie w dowolnej ilo┼Ťci egzemplarzy oraz ka┼╝d─ů mo┼╝liw─ů technik─ů, w tym technik─ů drukarsk─ů, cyfrow─ů, wykonywania odbitek, poprzez wprowadzenie do i┬áprzechowywanie w pami─Öci komputera, na magnetycznym no┼Ťniku informacji, w tym zwielokrotnienie egzemplarzy utworu w celu ich komercyjnego rozpowszechnienia na wszelkich no┼Ťnikach w┼éa┼Ťciwych dla wykorzystywanej techniki, a tak┼╝e wszystkie formy utrwalenia i zwielokrotnienia poprzedzaj─ůce osi─ůgni─Öcie ostatecznej postaci zwielokrotnienia, w tym digitalizacja;
  2. w zakresie obrotu orygina┼éem albo egzemplarzami, na kt├│rych Utw├│r utrwalono ÔÇô wprowadzanie do obrotu, przeniesienie w┼éasno┼Ťci w drodze sprzeda┼╝y lub w inny spos├│b, u┼╝yczanie, najem, publiczne udost─Öpnianie;
  3. publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie, wy┼Ťwietlanie i udost─Öpnianie Utworu i jego fragment├│w zar├│wno odp┼éatne, jak i nieodp┼éatne niezale┼╝nie od miejsca ekspozycji, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (z zastosowaniem lub bez zastosowania w tym celu us┼éug interaktywnych);
  4. w zakresie rozpowszechniania Utworu w spos├│b inny ni┼╝ okre┼Ťlony powy┼╝ej ÔÇô odtwarzanie, reemitowanie, wy┼Ťwietlanie, nadawanie, publiczne udost─Öpnianie, w┬ászczeg├│lno┼Ťci na og├│lnodost─Öpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w┬ámediach, utrwalaniu na no┼Ťnikach elektronicznych, publikacji, a tak┼╝e wystawienie, oraz publiczne udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do nich dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za po┼Ťrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urz─ůdzenia i systemy, w tym tak┼╝e os├│b trzecich, w obiegu otwartym lub zamkni─Ötym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez mo┼╝liwo┼Ťci zapisu;
  5. zamieszczanie w sieci Internet, wewn─Ötrznej sieci Intranet, mediach spo┼éeczno┼Ťciowych Organizatora oraz bazach danych,
  6. decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Utwor├│w,
  7. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
   w Utworach,
  8. swobodna ingerencja w tre┼Ť─ç i form─Ö Utwor├│w oraz rozpowszechnianie zmienionych w ten spos├│b Utwor├│w w dowolny spos├│b i dowolnymi ┼Ťrodkami,
  9. opracowywanie ca┼éo┼Ťci lub jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Utworu i wykorzystywanie opracowania na znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,
 5. Powy┼╝sze udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich maj─ůtkowych obejmuje zezwolenie na wykonywanie praw zale┼╝nych przez Organizatora, tak┼╝e wy┼é─ůczne prawo Organizatora do zezwalania na wykonywanie zale┼╝nego prawa autorskiego oraz prawo do przenoszenia tego uprawnienia na inne osoby, na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, w szczeg├│lno┼Ťci na wprowadzaniu bez uprzedniej zgody Uczestnika zmian do Utwor├│w, w tym tak┼╝e do t┼éumaczenia, przer├│bki, przystosowania, zmiany uk┼éadu lub jakichkolwiek innych zmian oraz adaptacji w odniesieniu do dostarczonych Utwor├│w, podzia┼éu ich na cz─Ö┼Ťci i ┼é─ůczenia z innymi utworami i korzystanie z takich opracowa┼ä na wszystkich polach eksploatacji okre┼Ťlonych w niniejszym paragrafie.
 6. Organizator ma prawo do rozpowszechniania Utwor├│w anonimowo, tj. bez wymieniania nazwiska Uczestnika Zakwalifikowanego. Uczestnik Zakwalifikowany o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie b─Ödzie wykonywa┼é wzgl─Ödem Organizatora i jego nast─Öpc├│w prawnych autorskich prawa osobistych do Utwor├│w. Uczestnik Zakwalifikowany upowa┼╝nia Organizatora do wykonywana w jego imieniu praw autorskich osobistych do Utwor├│w.
 7. Uczestnik Zakwalifikowany upowa┼╝nia Organizatora oraz osoby trzecie dzia┼éaj─ůce na rzecz Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utwor├│w nale┼╝─ůcych do Uczestnika Zakwalifikowanego oraz os├│b trzecich b─Öd─ůcych autorami.
 8. Przej┼Ťcie na Organizatora autorskich praw maj─ůtkowych powoduje jednocze┼Ťnie przeniesienie na niego w┼éasno┼Ťci egzemplarzy Utwor├│w oraz no┼Ťnik├│w, na kt├│rych Utwory utrwalono.

┬ž┬á5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator mo┼╝e wykluczy─ç Uczestnika z udzia┼éu w Ankiecie lub Badaniu w przypadku powzi─Öcia uzasadnionego podejrzenia o dzia┼éanie sprzeczne z Regulaminem lub prawem powszechnie obowi─ůzuj─ůcym. Za dzia┼éania sprzeczne z Regulaminem uznaje si─Ö przede wszystkim dostarczanie przez Uczestnika tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi─ůzk├│w z ni─ů zwi─ůzanych, w tym tak┼╝e prawa do ┼╝─ůdania wydania Nagr├│d nie mo┼╝na przenosi─ç na inne osoby i podmioty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ka┼╝dym czasie, z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e zmiany nie b─Öd─ů mog┼éy wp┼éywa─ç na prawa nabyte Uczestnik├│w.
 4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa oraz Organizator.
 5. Reklamacje zwi─ůzane z przebiegiem Konkursu nale┼╝y kierowa─ç pisemnie na adres Organizatora wskazany w Regulaminie. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy sk┼éadaj─ůcy reklamacje b─Öd─ů poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomo┼Ťci e-mail lub pisemnie. Post─Öpowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wy┼é─ůcza prawa Uczestnika do niezale┼╝nego od post─Öpowania reklamacyjnego dochodzenia roszcze┼ä na drodze post─Öpowania s─ůdowego.
 6. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 13.02.2019 r.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si─Ö postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie przyrzeczenia publicznego.

Oceń artykuł


Narz─Ödzia