Porady Życie zawodowe REGULAMIN KONKURSU „Kapsuła Czasu”
02.02.2019 | 0 min czytania

REGULAMIN KONKURSU „Kapsuła Czasu”

02.02.2019 | 0 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

REGULAMIN KONKURSU „Kapsuła Czasu”
(„Regulamin”)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin konkursu „Kapsuła Czasu” (dalej: „Konkurs”) określa zasady umożliwiające bezpłatne wypełnienie formularza aplikacyjnego w formie ankiety (dalej: „Ankieta”), co umożliwia udział w Badaniu.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00 – 838 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba korzystająca z serwisu www.pracuj.pl (dalej „Serwis”), która wypełniła w całości Ankietę na platformie WebAnkieta (dalej „Platforma”) pod adresem https://probesrekrut-stud.webankieta.pl/ , akceptuje niniejszy Regulamin oraz regulamin Platformy oraz odpowiedziała na pytanie, które znajduje się na końcu Ankiety (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 5. Organizator wyłoni spośród Uczestników osoby, które wezmą udział w dalszych, indywidualnych badaniach użyteczności Serwisu (dalej; „Uczestnicy Zakwalifikowani”). Uczestników Zakwalifikowanych wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 6. Organizator dokona wyboru Uczestników Zakwalifikowanych w oparciu o kreatywność odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Organizator zaprosi Uczestników Zakwalifikowanych na indywidualne badanie użyteczności Serwisu (dalej „Badanie”).
 7. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Organizatora lub w innych miejscach, o których Organizator uprzednio poinformuje Uczestników Zakwalifikowanych
 8. Uczestnicy Zakwalifikowani na podany w Ankiecie adres mailowy zostaną poinformowani o zaproszeniu do wzięcia udziału w Badaniu oraz o sposobie przeprowadzenia Badania.
 9. Wszystkie zgłoszenia lub odpowiedzi, zawierają̨ce treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś́ prawa autorskie; zawierają̨ce treści: erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki Konkursu zostaną̨ usunięte przez Organizatora.
 10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471.).

 §2

DANE OSOBOWE

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników w trakcie wypełnienia Ankiety lub uczestnictwa w Badaniu (dalej „Dane Osobowe”).
 2. Uczestnik oświadcza, iż zgodnie z zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, zwane dalej „RODO”) został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
  1. Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
  2. Organizator przetwarza Dane osobowe w celu wypełnienia Ankiety, wyboru Uczestników Zakwalifikowanych do udziału w Badaniu oraz przeprowadzenia Badania, co stanowi usprawiedliwiony interes do przetwarzania Danych Osobowych przez Organizatora ( art. 6 ust.1 lit. f RODO )
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Ankiety, a w przypadku Uczestników Zakwalifikowanych również na czas niezbędny do przeprowadzenia Badania. Po tym czasie Dane Osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane,
  4. Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi i usług niezbędnych do przeprowadzenia Ankiety lub Badania, a także do organom administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
  5. Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: [email protected]
  6. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
  7. Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia Ankiety, która umożliwia Uczestnikom Zakwalifikowanym wzięcie udziału w Badaniu.
  8. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

 

§3

NAGRODY

 1. Uczestnik Zakwalifikowany, który weźmie udział w Badaniu, po jego zakończeniu jest uprawniony do otrzymania nagrody rzeczowej na zasadach wskazanych w Regulaminie (dalej: „Nagroda”).
 2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 3. Nagrody oraz wartość poszczególnych Nagród zostanie określona przez Organizatora. Organizator do każdej Nagrody przyzna dodatkowo odpowiednią nagrodę pieniężną, która zostanie potrącona przez Organizatora w celu pokrycia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego, a co za tym idzie Uczestnicy Zakwalifikowani otrzymają jedynie element rzeczowy Nagrody
 4. Uczestnicy Zakwalifikowani otrzymają Nagrodę po zakończeniu badania w siedzibie Organizatora.
 5. Nagroda otrzymana od Organizatora nie podlega wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 6. Warunkiem odbioru Nagrody od Organizatora przez każdego Uczestnika Zakwalifikowanego jest podpisanie przez niego protokołu odbioru Nagrody. W przypadku niepodpisania przez Uczestnika Zakwalifikowanego protokołu odbioru, uznaje się, że Uczestnik Zakwalifikowany zrzekł się Nagrody.
 7. Nagroda otrzymana od Organizatora, której otrzymania Uczestnik Zakwalifikowany się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Zrzeczenie się Nagród przez Uczestnika Zakwalifikowanego jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Uczestnik Zakwalifikowany, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności
  z powodu błędnych danych adresowych podanych w wiadomości, uważany jest za Uczestnika Zakwalifikowanego, który zrzekł się otrzymania Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.
 9. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody Uczestnik Zakwalifikowany nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej.

§4

PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku gdy w trakcie realizacji Badania przez Uczestników Zakwalifikowanych powstaną utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwory”), zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Stworzenie przez Uczestnika Zakwalifikowanego w tracie Badania Utworów jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest on jego autorem oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich
 3. Z chwilą doręczenia Utworu Organizatorowi, Uczestnik Zakwalifikowany udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, którą Uczestnik może wypowiedzieć z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec roku, w którym Uczestnik Zakwalifikowany złożył oświadczenie o wypowiedzeniu. Udzielona licencja obejmuje prawo do sublicencji. Licencja zostaje udzielona na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu ( na polach eksploatacji analogicznych do przeniesienia praw autorskich majątkowych).
 4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Nagrody Uczestnik Zakwalifikowany lub poszczególni Uczestnicy Zakwalifikowani przenoszą na Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie majątkowe do Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania oraz zwielokrotniania Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami– utrwalanie, powielanie lub wytwarzanie w dowolnej ilości egzemplarzy oraz każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, wykonywania odbitek, poprzez wprowadzenie do i przechowywanie w pamięci komputera, na magnetycznym nośniku informacji, w tym zwielokrotnienie egzemplarzy utworu w celu ich komercyjnego rozpowszechnienia na wszelkich nośnikach właściwych dla wykorzystywanej techniki, a także wszystkie formy utrwalenia i zwielokrotnienia poprzedzające osiągnięcie ostatecznej postaci zwielokrotnienia, w tym digitalizacja;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, przeniesienie własności w drodze sprzedaży lub w inny sposób, użyczanie, najem, publiczne udostępnianie;
  3. publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie, wyświetlanie i udostępnianie Utworu i jego fragmentów zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (z zastosowaniem lub bez zastosowania w tym celu usług interaktywnych);
  4. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – odtwarzanie, reemitowanie, wyświetlanie, nadawanie, publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji, a także wystawienie, oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu;
  5. zamieszczanie w sieci Internet, wewnętrznej sieci Intranet, mediach społecznościowych Organizatora oraz bazach danych,
  6. decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Utworów,
  7. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
   w Utworach,
  8. swobodna ingerencja w treść i formę Utworów oraz rozpowszechnianie zmienionych w ten sposób Utworów w dowolny sposób i dowolnymi środkami,
  9. opracowywanie całości lub jakiejkolwiek części Utworu i wykorzystywanie opracowania na znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,
 5. Powyższe udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmuje zezwolenie na wykonywanie praw zależnych przez Organizatora, także wyłączne prawo Organizatora do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz prawo do przenoszenia tego uprawnienia na inne osoby, na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, w szczególności na wprowadzaniu bez uprzedniej zgody Uczestnika zmian do Utworów, w tym także do tłumaczenia, przeróbki, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz adaptacji w odniesieniu do dostarczonych Utworów, podziału ich na części i łączenia z innymi utworami i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
 6. Organizator ma prawo do rozpowszechniania Utworów anonimowo, tj. bez wymieniania nazwiska Uczestnika Zakwalifikowanego. Uczestnik Zakwalifikowany oświadcza, że nie będzie wykonywał względem Organizatora i jego następców prawnych autorskich prawa osobistych do Utworów. Uczestnik Zakwalifikowany upoważnia Organizatora do wykonywana w jego imieniu praw autorskich osobistych do Utworów.
 7. Uczestnik Zakwalifikowany upoważnia Organizatora oraz osoby trzecie działające na rzecz Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów należących do Uczestnika Zakwalifikowanego oraz osób trzecich będących autorami.
 8. Przejście na Organizatora autorskich praw majątkowych powoduje jednocześnie przeniesienie na niego własności egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których Utwory utrwalono.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Ankiecie lub Badaniu w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem lub prawem powszechnie obowiązującym. Za działania sprzeczne z Regulaminem uznaje się przede wszystkim dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą mogły wpływać na prawa nabyte Uczestników.
 4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa oraz Organizator.
 5. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w Regulaminie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2019 r.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie przyrzeczenia publicznego.
Oceń artykuł