Porady Życie zawodowe Przyczyny bezrobocia w Polsce
11.06.2018  | 4 min czytania

Przyczyny bezrobocia w Polsce

11.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Brak wykwalifikowanych pracowników oraz różnice gospodarcze występujące pomiędzy województwami – to przykładowe powody bezrobocia w Polsce. Największy odsetek osób pozostających bez pracy był wynikiem zmian ustrojowych, które zachodziły na początku lat 90. minionego wieku. Z biegiem czasu przyczyny bezrobocia w Polsce zaczęły się zmieniać. Obecnie wiele osób przerywa karierę zawodową na krótki czas, np. po to, by znaleźć atrakcyjniejsze miejsce zatrudnienia.

Istnieją różne rodzaje bezrobocia, m.in. naturalne, koniunkturalne, frykcyjne. Każdy z nich występuje z innych powodów. Czasami u podstaw tego zjawiska leży trudna sytuacja gospodarcza kraju. Inne przyczyny kształtujące popyt na pracę i podaż pracy to:

  • Zmiany ustrojowe

Po 1989 r. zaczął upadać przemysł ciężki. W całym kraju zamykano kopalnie, huty oraz inne przedsiębiorstwa, które zatrudniały znaczną liczbę pracowników. Likwidowano także Państwowe Gospodarstwa Rolne. Górnicy, pracownicy stoczni, hut itd. musieli odnaleźć się w nowych realiach gospodarczych i zdobywać nowe kwalifikacje.

  • Trudności adaptacyjne

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a pracownicy muszą dostosowywać się do aktualnej sytuacji. Mogą jednak potrzebować czasu na znalezienie zatrudnienia. Krótkotrwałe bezrobocie dotyczy np. absolwentów uczelni i innych szkół, którzy ubiegają się o pracę po zdobyciu dyplomu.   

  • Wyż demograficzny

Sytuacja na rynku pracy zależy również od liczby urodzeń. Przy wysokim przyroście naturalnym liczba kandydatów jest wyższa niż liczba wakatów. To sprawia, że pomimo wysokich kwalifikacji absolwenci uczelni wyższych i innych szkół mogą mieć poważne trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

  • Zapisy prawa pracy niekorzystne dla pracodawców

Ustanowienie płacy minimalnej czy powoływanie związków zawodowych w zakładach pracy to działania, które mają chronić pracowników. Z drugiej strony rygorystyczne regulacje prawne stanowią obciążenie dla pracodawców, którzy ponoszą wysokie koszty zatrudnienia.

Liczba ofert pracy zmniejsza się również ze względu na duże koszty utrzymania pracownika. Obecnie pracodawca nie tylko wypłaca wynagrodzenie brutto, ale również opłaca ze swoich środków składki (na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

  • System edukacji niedostosowany do potrzeb rynku pracy

Bezrobocie w Polsce wynika również z tego, że absolwenci uczelni i innych placówek edukacyjnych często nie posiadają umiejętności wymaganych przez pracodawców. Jednym ze sposobów na obniżenie stopy bezrobocia jest reforma szkolnictwa.

  • Świadczenia socjalne

Zasiłki i zapomogi mogą zmniejszać motywację do podjęcia pracy. Jeśli wynagrodzenie i świadczenia socjalne mają porównywalną wysokość, rozpoczęcie aktywności zawodowej może wydawać się nieopłacalne.  

  • Rozwój technologiczny

Automatyzacja, która występuje m.in. w produkcji, sprawia, że jedna maszyna wykonuje zadania, które dotychczas spoczywały na barkach kilku pracowników. Zastosowanie robotów obniża koszty produkcji. Przyczynia się również do wzrostu bezrobocia.

Oceń artykuł