Porady Życie zawodowe Przepisy BHP – najczęściej zadawane pytania
19.10.2017

Przepisy BHP – najczęściej zadawane pytania

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl

Normy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą pracodawców i pracowników. Każda ze stron stosunku pracy musi respektować zasady BHP, a za ich łamanie grożą konsekwencje – najpoważniejsza z nich to pozbawienie wolności, jak również może grozić zwolnienie dyscyplinarne.  

1. Gdzie szukać informacji o normach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy?

Najważniejsze zasady BHP znajdują się w kodeksie pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141, a także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844. Dokumenty te określają m.in. prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykaz aktów prawnych można też znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/niezbednik-pracodawcy/wykaz-aktow-prawnych.

2. Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka dokonuje się po to, by zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przeprowadza ją pracodawca we współpracy z ekspertem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena polega na wykonaniu 5 kroków. Pierwszy z nich to zebranie informacji dotyczących m.in. stanowisk występujących w firmie, maszyn i materiałów, a także sprawdzenie jaki jest zakres obowiązków pracowników. Kolejne kroki to: identyfikacja zagrożeń i oszacowanie ryzyka. Następnym etapem jest ustalenie działań zmierzających do eliminacji lub zredukowania ryzyka. Ostatni krok stanowi sporządzenie dokumentacji.

3. Co grozi pracodawcy za łamanie przepisów BHP?

Łamanie norm BHP przez pracodawcę to naruszenie praw pracowniczych, za które grozi kara grzywny w wysokości 1.000-30.000 zł. Ignorowanie zasad bezpieczeństwa może być przyczyną choroby zawodowej lub wypadku przy pracy. Za rażące i zawinione zaniedbania pracodawca może zostać skazany na karę więzienia.

4. Co grozi pracownikowi za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Pracownik, który ignoruje przepisy BHP, podlega karom wymienionym w art. 108 kodeksu pracy: upomnieniu, grzywnie lub mozę mu grozić zwolnienie dyscyplinarne. Konsekwencje powinny być adekwatne do przewinienia. Nie należy np. zwalniać bez wypowiedzenia pracownika, który nie zachowywał porządku na stanowisku pracy.  

5. Czy normy BHP dotyczą również zleceniobiorców, wykonawców dzieła itd.?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło również muszą przestrzegać norm BHP. Zgodnie z art. 304 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, mimo że wykonują ją na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  

6. Jaka jest procedura postępowania po wypadku przy pracy?

Normy BHP wprowadza się w celu ochrony pracowników. Brak ostrożności i ignorowanie przepisów mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Informacje dotyczące działań podejmowanych w związku z wypadkiem przy pracy można znaleźć tutaj: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/wypadki-zwiazane-z-praca/6454,wypadek-przy-pracy-omowienie.html#.

7. Gdzie można zgłosić naruszanie norm BHP?

Organem, który podejmuje interwencje w przypadku naruszania praw pracowniczych, jest Okręgowy Inspektorat Pracy. Można zawiadomić go osobiście, pisemnie lub mailowo. W trakcie kontroli inspektor nie ujawnia, kto dokonał zgłoszenia do PIP – zgłaszający zachowuje więc anonimowość.  

Oceń artykuł