Porady Życie zawodowe Powrót pracownika po długotrwałej chorobie – ABC
25.01.2018

Powrót pracownika po długotrwałej chorobie – ABC

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Pracownik, który był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, po powrocie musi poddać się kontrolnym badaniom lekarskim. Gdy choroba przedłuża się, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy a choroba pracownika?

Osobie korzystającej ze zwolnienia lekarskiego przysługuje ochrona przed zwolnieniem. Jest ona jednak ograniczona. Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące lub przekraczony jest okres kiedy pobierany jest zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne (więcej na ten temat: https://porady.pracuj.pl/kiedy-pracodawca-moze-wypowiedziec-ci-umowe/.)

Pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy kogoś, kto nie posiada aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia obowiązków na określonym stanowisku. Pracownik, który wraca po długotrwałej chorobie, powinien wykazywać gotowość do pracy, tzn.:

  • znajdować się w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę;
  • dysponować możliwościami fizycznymi i psychicznymi niezbędnymi do podjęcia aktywności określonego rodzaju;
  • w sposób jednoznaczny wyrażać wolę pełnienia obowiązków.

Nie można mówić o gotowości, jeśli choć jeden z tych warunków nie jest spełniony. Osoba, która mimo długotrwałego leczenia nie powróciła do pełnej sprawności i nie uzyskała zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, nie może świadczyć pracy, którą dotychczas wykonywała. Wynika to m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 415/99: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=2043-efad3966-3225-4691-9402-101113ebbb0d&ListName=Orzeczenia1&DataWDniu=1999-12-16).   

Kodeks pracy – badania kontrolne

Skierowanie na badania pracownika kontrolne wydaje pracodawca. W dokumencie powinny pojawić się takie elementy:

  • informacja dotycząca rodzaju badania;
  • nazwa stanowiska pracy, na którym jest zatrudniona badana osoba;
  • informacja o występowaniu i rodzaju czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych;
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na określonym stanowisku.

Zatrudniający może zobligować nas do poddania się badaniu kontrolnemu, gdy byliśmy niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni. Lekarz medycyny pracy ma za zadanie zweryfikować, czy nasz stan zdrowia pozwala na powrót do aktywności zawodowej na dotychczasowych warunkach. Sam decyduje o zakresie badań. Przepisy, jakie go obowiązują, wynikają ze specjalnego rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960690332). Wizyta lekarska powinna odbyć się w godzinach pracy, jeśli to możliwe. Obowiązek pokrycia kosztów spoczywa na pracodawcy.

Gdy choroba trwała krócej niż 30 dni, zatrudniający może wydać skierowanie na badanie tylko za naszą zgodą. Nie ma prawa tego robić, gdy nie zakończyliśmy rekonwalescencji i nadal korzystamy ze zwolnienia lekarskiego.

Więcej o badaniach pracowniczych: https://porady.pracuj.pl/badania-lekarskie-pracownikow-sprawdz-kiedy-musisz-je-miec/.

Oceń artykuł