Porady Życie zawodowe Podpisujesz umowę o pracę? Poznaj swoje prawa i obowiązki
13.09.2018  | 4 min czytania

Podpisujesz umowę o pracę? Poznaj swoje prawa i obowiązki

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Zawarcie umowy o pracę wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności. Jako pracownik zobowiązujesz się do wykonywania pracy określonego rodzaju, a pracodawca  - do wypłaty wynagrodzenia w ustalonej wysokości.

Umowa o pracę – obowiązki pracodawcy

Przepisy regulujące zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy wynikają z Kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Ich łamanie pociąga za sobą konsekwencje prawne. Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

 • Przygotowanie umowy

Treść kontraktu wynika z przepisów kodeksu pracy. Umowa powinna uwzględniać wytyczne podane w ustawie, ale może też zawierać dodatkowe treści, o ile nie są sprzeczne z prawem.

 • Wypłata wynagrodzenia

Wynagrodzenie jest jednym z kluczowych praw pracowniczych. Zatrudniony nie może z niego zrezygnować ani przekazać go innym osobom.

 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

W zakładzie pracy powinny panować warunki, które nie zagrażają zdrowiu i życiu osób, które tam przebywają.

 • Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych

Dochód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca powinien zgłosić zatrudnionego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy

Od wynagrodzenia odprowadza się również zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z chwilą zawarcia umowy o pracę pracodawca zobowiązuje się do regulowania należności.

5 korzyści z zawarcia umowy o pracę

Obowiązki pracownika

Prawo nakłada obowiązki również na pracownika, który jest jedną ze stron umowy. Zatrudniany zobowiązuje się do działań, takich jak:

 • Przekazanie danych osobowych wskazanych w kodeksie pracy

Przed zawarciem umowy o pracę pracownik powinien udostępnić dane niezbędne do identyfikacji:

  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • data urodzenia
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  • wykształcenie
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • numer PESEL
  • numer konta bankowego
 • Udokumentowanie danych na żądanie pracodawcy

Pracodawca ma prawo zweryfikować informacje podane przez pracownika. Może więc poprosić o okazanie dokumentów, takich jak dowód osobisty lub dyplom ukończenia studiów.

 • Rozpoczęcie pracy w terminie wskazanym w umowie

Podpisując kontrakt, pracownik zobowiązuje się do wykonywania obowiązków w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę. Musi więc pojawić się w pracy w wyznaczonym dniu.

Prawa pracownika

Podpisując umowę, pracownik nabywa prawa, takie jak:

 • Prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń

Za wykonaną pracę przysługuje pensja zasadnicza oraz dodatki, np. za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedzielę i święta ustawowo wolne.

 • Ochrona przed wypowiedzeniem

Niektóre grupy zatrudnionych, np. kobiety spodziewające się dziecka i pracownicy w okresie przedemerytalnym, korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem.

 • Prawo do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem

Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę, zachowując okres wypowiedzenia.

Niedozwolone zapisy w umowie o pracę

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł