Porady Życie zawodowe Okres wypowiedzenia umowy – co warto wiedzieć?
10.02.2017

Okres wypowiedzenia umowy – co warto wiedzieć?

10.02.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Stosunek pracy można zerwać, jednak nie następuje to ze skutkiem natychmiastowym. Obowiązują różne okresy wypowiedzenia. W tym czasie pracodawca może szukać kogoś na wolne miejsce, a pracownik ma szansę znaleźć nową posadę. W okresie wypowiedzenia posiadamy takie same prawa, jak inni zatrudnieni.

Okres wypowiedzenia - umowa na czas nieokreślony i określony

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., zrównała okresy jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony i określony. Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i określa się ją następująco:

  • jeśli staż pracy wynosi mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie;
  • jeśli staż pracy wynosi więcej niż 6 miesięcy i mniej niż 3 lata, okres wypowiedzenia to 1 miesiąc;
  • jeśli staż pracy wynosi co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Obecnie umowę o pracę na czas określony można zerwać w dowolnym momencie, oczywiście przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. Po zmianie przepisów zniknął obowiązek zamieszczania klauzuli o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem w umowach zawieranych na czas określony.   

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia reguluje nie Kodeks pracy, a Kodeks cywilny - art. 746 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.). Okres wypowiedzenia może być w tym przypadku oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach. Można go skrócić, ale wyłącznie na drodze porozumienia zleceniodawcy ze zleceniobiorcą.

Termin wypowiedzenia - umowa na okres próbny

Po upływie okresu próbnego, umowa wygasa samoczynnie. Każda ze stron może zerwać ją w dowolnym momencie. Okres wypowiedzenia uzależniony jest nie od czasu przepracowanego u danego pracodawcy, ale od okresu, na jaki została zawarta umowa (nie może być on dłuższy niż 3 miesiące). Jeżeli okres próbny wynosi:

  • nie więcej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia to 3 dni robocze;
  • więcej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia to 1 tydzień;
  • 3 miesiące, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie.

W przypadku umowy zawartej na okres próbny pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Możemy skorzystać z tej możliwości, jeśli okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie.

Okres wypowiedzenia a wynagrodzenie

Pracownik w okresie wypowiedzenia posiada takie same uprawnienia, jak inni zatrudnieni – dotyczy to również wynagrodzenia. Podwyżka wynagrodzenia przysługująca wszystkim pracownikom, musi objąć również osobę będącą w okresie wypowiedzenia.

Więcej informacji na temat zmian w Kodeksie pracy - które wpływają m.in. na długość okresu wypowiedzenia - można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7699,zmiany-w-umowach-terminowych.html.  

 

Oceń artykuł