Porady Życie zawodowe Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak je uzyskać?
29.03.2018  | 4 min czytania

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak je uzyskać?

29.03.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

O przyznaniu jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokości decyduje ZUS. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek za pośrednictwem pracodawcy.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Będąc pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą, obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu. Składkę opłaca pracodawca z własnych środków. Jej wysokość zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia i waha się od 1,8% do 3,6% wynagrodzenia brutto. Od pierwszego dnia ubezpieczenia nabywasz prawo do świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz odszkodowanie.

Ubezpieczenie wypadkowe – co daje?

Wypadek przy pracy – definicja

Wypadek przy pracy to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jakie świadczenia przysługują?

Tak wynika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991673).

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Masz prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, jeśli w wyniku wypadku przy pracy doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu. W tym celu powinieneś złożyć wniosek do ZUS, zawierając w nim informacje, takie jak:

  • dane identyfikacyjne płatnika składek (pracodawcy), tzn. NIP, REGON albo PESEL czy numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli pracodawca nie posiada numeru NIP ani REGON;
  • Twoje dane: PESEL, NIP albo seria i numer dowodu osobistego/paszportu (https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy).  

Wniosek składa się za pośrednictwem pracodawcy. ZUS decyduje o przyznaniu odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia orzeczenia lekarskiego lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wysokość odszkodowania i innych świadczeń

W czasie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy masz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia. Możesz pobierać również inne świadczenia, takie jak renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta szkoleniowa), dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek wyrównawczy. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wymiar świadczenia zależy od opinii lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Przeciętne wynagrodzenie, które stanowi podstawę obliczeń, jest ogłaszane przez prezesa GUS (http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/).  

Oceń artykuł