Porady Życie zawodowe Odchodzisz z firmy? Poznaj obowiązki pracodawcy przy rozwiązywaniu umowy
13.09.2018  | 4 min czytania

Odchodzisz z firmy? Poznaj obowiązki pracodawcy przy rozwiązywaniu umowy

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Możesz wypowiedzieć umowę o pracę w dowolnej chwili. Takie prawo przysługuje również pracodawcy. Zakończenie stosunku pracy odbywa się w określonym trybie. Szef powinien m.in. wydać Twoje świadectwo pracy.  

Rozstanie z firmą – sposoby informowania

Twoje uprawnienia i obowiązki w związku ze złożeniem lub otrzymaniem wypowiedzenia zależą m.in. od rodzaju umowy. Wybór formy wypowiedzenia należy do Ciebie – możesz złożyć je osobiście, listownie lub elektronicznie (jeśli posiadasz własny podpis elektroniczny). Warto jednak zdecydować się na rozmowę z szefem. Nie musisz uzasadniać, dlaczego odchodzisz z firmy. Pracodawca nie powinien również obligować Cię np. do zapłacenia kary za złożenie wypowiedzenia. Zawarcie takiego zapisu w umowie o pracę jest niezgodne z prawem.      

Jak rozstać się z firmą?

Rozwiązanie umowy o pracę – obowiązki pracodawcy

W przypadku zakończenia współpracy każda ze stron ma określone obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Do pracodawcy należy m.in.:

  • Udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy

Pracownikowi przysługują 2 lub 3 dni płatnego zwolnienia na poszukiwanie pracy, jeśli okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

  • Poinformowanie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy bezterminowej

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi zgłosić związkom zawodowym zamiar zwolnienia, podając przyczynę. W razie wątpliwości związki mają 5 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Ostateczna decyzja należy do zatrudniającego.

  • Wypłata wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i innych zaległych świadczeń

Oprócz wynagrodzenia pracownik powinien otrzymać wszystkie dodatki, np. za pracę w niedzielę, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych itd. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego przed upływem okresu wypowiedzenia przysługuje również ekwiwalent urlopowy.

  • Wypłata odszkodowania, jeśli wypowiedzenie nastąpiło niezgodnie z przepisami kodeksu pracy

Jeśli pracodawca dokonał zwolnienia z naruszeniem przepisów prawa pracy, pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy i wypłatę odszkodowania.

  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od wystąpienia sytuacji stanowiącej powód zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne to dopuszczalny sposób rozwiązania stosunku pracy tylko w określonych sytuacjach, takich jak: rażące naruszenie obowiązków pracowniczych, prawomocny wyrok za przestępstwo lub utrata uprawnień do wykonywania zawodu. Pracodawca musi nie tylko uzasadnić decyzję o rozwiązaniu umowy. Konieczne jest również spełnienie wymogów formalnych.

  • Skonsultowanie decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym z zakładową organizacją związkową

Zatrudniający ma obowiązek skonsultować ze związkami zawodowymi zamiar rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Stanowisko organizacji związkowej nie jest wiążące.

  • Wystawienie świadectwa pracy

Do obowiązków pracodawcy należy również wystawienie świadectwa pracy. Powinien zrobić to najpóźniej w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy.

  • Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych

Działania, jakie należy podjąć w celu wyrejestrowania, wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887).  

Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy – poznaj je

Kalkulator: oblicz, ile zarobisz „na rękę” i porównaj zarobki w zależności od rodzaju umowy
Sprawdź
 

Oceń artykuł