Porady Życie zawodowe Nieobecność w pracy - ABC
21.12.2017

Nieobecność w pracy - ABC

21.12.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Usprawiedliwienie nieobecności przebiega według określonych zasad. Należy m.in. powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym czasie absencji. Konieczne jest także okazanie dokumentów i zaświadczeń potwierdzających powód nieobecności.   

Nieusprawiedliwiona nieobecność – konsekwencje

Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest wykonywanie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez zatrudniającego. Pewne okoliczności, takie jak choroba, awaria samochodu, narodziny dziecka lub korzystanie z prawa do urlopu, stanowią usprawiedliwienie nieobecności, o ile spełnimy wymogi dotyczące jej usprawiedliwiania. Porzucenie miejsca pracy lub opuszczenie dnia pracy bez powiadomienia przełożonego, a także ignorowanie telefonów pracodawcy lub innych prób kontaktu - to zachowania, które mogą być powodem zwolnienia dyscyplinarnego.

Jak powinno przebiegać usprawiedliwienie nieobecności w pracy?

Zgłoszenie nieobecności w pracy, np. w przypadku urlopu na żądanie, powinno nastąpić odpowiednio wcześnie. O tym, że się nie pojawimy, możemy zawiadomić pracodawcę tego samego dnia, o ile zrobimy to przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy. W okolicznościach, których nie byliśmy w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem (np. choroba), mamy obowiązek przedstawić pracodawcy powód absencji i przewidywany czas jej trwania - najpóźniej drugiego dnia nieobecności. Nasze słowa powinny być poparte dokumentami, takimi jak np. zaświadczenie lekarskie, wezwanie do sądu/prokuratury itd. czy odpis aktu ślubu. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy znajdują się w specjalnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600281).    

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu/urlopie?

W trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Istnieje możliwość rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia, jeśli zajdą okoliczności wskazane w art. 52 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Zwolnienie dyscyplinarne może mieć miejsce m.in. gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, np. przez dwa dni nie będzie pojawiał się w pracy.

Czy usprawiedliwiona nieobecność z pracy zawsze chroni przed zwolnieniem?

Możliwość wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia przysługuje pracodawcy również wtedy, gdy nieobecność pracownika spowodowana chorobą trwa dłużej niż 3 miesiące lub okres pobierania zasiłku chorobowego.

Kiedy pracodawca musi udzielić nam wolnych dni?

Przyczyny, ze względu na które pracownik może skorzystać ze zwolnienia, to np. ślub, narodziny dziecka lub zgon członka najbliższej rodziny. Zwolnienie od pracy przysługuje także członkom ochotniczej straży pożarnej lub GOPR, krwiodawcom oraz członkom rady nadzorczej. Wynika to z rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy – oddanie krwi

Jedną z wyjątkowych okoliczności, które pozwalają na nieobecność w pracy, jest oddanie krwi. Co ważne, zwolnienie przysługuje pracownikowi również wtedy, gdy nie mógł oddać krwi z powodów zdrowotnych. Musi on jednak w każdej sytuacji pamiętać o pobraniu ze stacji krwiodawstwa stosownego zaświadczenia, a następnie okazać je pracodawcy. Dokument będzie stanowić usprawiedliwienie nieobecności w pracy. W przypadku jeżeli pracownik próbuje przekroczyć dopuszczalne normy zdrowotne, m.in. skrócić 8-tygodniową przerwę przed kolejnym oddawaniem krwi, pracodawca może zakwestionować chęć opuszczenia pracy z tego tytułu.

Oceń artykuł