Porady Życie zawodowe Niedozwolone zapisy w umowie o pracę
28.11.2017

Niedozwolone zapisy w umowie o pracę

28.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Treść umowy o pracę jest określona przez przepisy prawa pracy. Pracodawca nie może zamieszczać tam zapisów, takich jak np.: zgoda na rozwiązanie stosunku pracy w razie ciąży pracownicy, rezygnacja z możliwości złożenia wypowiedzenia lub nałożenie kary finansowej w związku z wypowiedzeniem umowy przez pracownika. Inne zapisy, które są niezgodne z prawem, to: bezwarunkowa zgoda na zmianę miejsca pracy, nakaz odbierania telefonu służbowego o każdej porze lub zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, bez prawa do odszkodowania.

Czego pracodawca nie może wymagać od pracownika?

Wśród niedozwolonych zapisów w umowie o pracę znajdują się.:

  • Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy w czasie ciąży pracownicy

Ciężarnym pracownicom przysługują szczególne przywileje. Pracodawca nie może np. nakazywać im pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych czy wypowiedzieć umowy. Wyjątek stanowią umowy zawarte na okres próbny trwający maksymalnie 1 miesiąc.

  • Brak możliwości wypowiedzenia umowy

Każdy pracownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę o pracę. Obowiązuje go okres wypowiedzenia, w którym musi wykonywać swoje obowiązki. Długość tego okresu zależy od czasu przepracowanego u danego pracodawcy.  

  • Kara pieniężna za złożenie wypowiedzenia

Pracodawca nie ma prawa nakładać na pracownika kar za złożenie wypowiedzenia. Może jedynie obciążyć go kosztami poniesionymi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionego. Ma prawo to zrobić po zawarciu umowy szkoleniowej, z której pracownik się nie wywiązał.  

  • Bezwarunkowa zgoda na zmianę miejsca pracy

Można delegować pracownika do wykonywania obowiązków w siedzibie firmy mieszczącej się w innym mieście lub kraju. Pracodawca musi wskazać miejsce oraz czas przeniesienia i każdorazowo uzyskać zgodę zatrudnionego. Żądanie bezwarunkowej akceptacji nowych zasad jest sprzeczne z prawem – tak orzekł Sąd Najwyższy w 2008 roku (sygn. akt I PK 96/08).

  • Obowiązek odbierania telefonu służbowego poza godzinami pracy

Pracownik musi odbierać telefon służbowy w godzinach pracy. Nie ma obowiązku tego robić po zakończeniu pracy. Pracodawca nie powinien tego wymagać. Może zaproponować podwładnemu dodatkowo płatne dyżury.

  • Zakaz konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie

Wymagając od pracownika rezygnacji z podejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, pracodawca musi wypłacić rekompensatę pieniężną.

Pracownik nie musi stosować się do postanowień umowy, które są sprzeczne z kodeksem pracy. Nieuczciwe zaufanie pracodawcy stanowi podstawę do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy.  

„Lojalka” – wzór

Treść umowy lojalnościowej wynika z kodeksu pracy (art. 101: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Jej kluczowe elementy to:

  • zakres zakazu konkurencji (jeśli umowa obowiązuje tylko w czasie trwania stosunku pracy);
  • czas obowiązywania zakazu (po ustaniu stosunku pracy);
  • wysokość odszkodowania należnego wyłącznie wtedy, gdy zakaz obowiązuje po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę.
Oceń artykuł