Porady Życie zawodowe Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC
14.06.2019  | 4 min czytania

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC

14.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Według kodeksu pracy w momencie ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa większość praw ochronnych zostaje uchylonych. Wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględniania opinii zakładowych związków przy zwalnianiu osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Kobiety w ciąży i pracownicy w okresie przedemerytalnym także zostają pozostawieni bez szczególnej ochrony. Mimo to szef ma obowiązek powiadomić swoich podwładnych o rozwiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie z powodu likwidacji zakładu pracy, powinieneś poznać swoje prawa. Prezentujemy najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem firmy i zwalnianiem pracowników.

Okres wypowiedzenia

Sam fakt ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy. Aby to nastąpiło, pracodawca zobowiązany jest do wręczenia nam wymówienia lub do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Artykuł 36. kodeksu pracy reguluje czas takiego wypowiedzenia: „[...]pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca”.  Pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej, czas, w którym podwładny otrzymuje odszkodowanie, wlicza się do jego okresu zatrudnienia (art.36.k.p.).

Wypłata odprawy

Jeżeli w zakładzie pracuje ponad dwadzieścia osób, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia odpraw. Pracownik otrzymuje świadczenie bez względu na to, czy jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem (art.8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Wysokość takiej odprawy zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844.

Brak środków na wypłatę odszkodowań

Jeżeli pracodawca wraz z likwidacją zakładu pracy zgłosi również likwidację majątku, najprawdopodobniej nie będzie w stanie wypłacić odpraw i ekwiwalentów. W takiej sytuacji zatrudnieni mogą zgłosić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warto jednak pamiętać, że FGŚP wypłaca środki za trzy miesiące poprzedzające niewypłacalność przedsiębiorstwa. Co więcej, wypłaty będą w kwocie określonej ustawowo. Fundusz nie może wypłacać też pracownikom świadczeń takich jak np. premie (art.12 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Kiedy możesz liczyć na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych?

Udzielenie zaległego urlopu

Jeżeli pracownik, do momentu ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa, nie wykorzystał swojej puli urlopu wypoczynkowego, zachowuje do niego prawo (art. 171 § 1 kodeksu pracy). Jeśli jednak, jego udzielenie jest niemożliwe, wówczas należy się ekwiwalent pieniężny. Mówi o tym art. 6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970020014/O/D19970014.pdf

Oceń artykuł