Porady Życie zawodowe Kto może być uznany za osobę bezrobotną?
19.10.2017

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Status osoby bezrobotnej - to warunek otrzymywania zasiłku lub korzystania ze świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby go uzyskać, trzeba spełnić określone kryteria i zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy.  

Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej

Możemy być uznani za osobę bezrobotną, jeśli:

 • nie jesteśmy zatrudnieni – tzn. nie wykonujemy pracy na podstawie umowy o pracę ani na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • jesteśmy zdolni i gotowi do podjęcia pracy w wymiarze godzin, jaki obowiązuje w określonym zawodzie;
 • nasz stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia na co najmniej pół etatu;
 • nie uczymy się w systemie dziennym;
 • nie osiągnęliśmy wieku emerytalnego;
 • nie nabyliśmy prawa do emerytury lub renty;
 • nie jesteśmy właścicielami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha lub współmałżonkami albo domownikami właściciela nieruchomości rolnej;
 • nie pobieramy zasiłku dla opiekunów;
 • nie odbywamy kary tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności;
 • nie uzyskujemy miesięcznego przychodu w wymiarze wyższym niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek;
 • nie pobieramy zasiłku stałego z pomocy społecznej;
 • nie pobieramy świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko;
 • nie pobieramy świadczenia szkoleniowego po ustaniu zatrudnienia;
 • nie podlegamy ubezpieczeniu społecznemu na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego dla rolników);
 • nie pobieramy zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • zarejestrujemy się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego).

Przepisy, na podstawie których można sformułować definicję osoby bezrobotnej, znajdują się w:

Co daje status osoby bezrobotnej?

Osoba bezrobotna ma prawo korzystać nie tylko z zasiłków, ale również ze świadczeń refundowanych ze środków NFZ. Ubezpieczenie rozciąga się także na członków najbliższej rodziny, jeśli nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń. Jako osoby bezrobotne możemy korzystać z różnych form przeciwdziałania bezrobociu, np. z kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Otrzymujemy propozycje pracy i mamy możliwość korzystania z różnych form doradztwa zawodowego. Osoba bezrobotna musi stawiać się w urzędzie w wyznaczonym terminie, potwierdzając gotowość do podjęcia zatrudnienia. O powodach utraty statusu bezrobotnego można przeczytać tutaj: http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/utrata-statusu-osoby-bezrobotnej.  

Oceń artykuł