Porady Życie zawodowe Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?
19.10.2017

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Nauczyciele, żołnierze, policjanci, górnicy – to przykładowe grupy pracowników, które mogą pobierać świadczenie emerytalne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Lista zatrudnionych, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, jest dłuższa. Znajdują się na niej również osoby pracujące w szczególnych warunkach.   

Wcześniejsza emerytura a praca w szczególnych warunkach

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uprawnia do skorzystania z wcześniejszej emerytury, ponieważ towarzyszy temu duże ryzyko zawodowe. Czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo utraty zdrowia, czyli tzw. warunki szczególne to np. stres, pyły, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura.  

Policjanci to jedna z grup zawodowych, którym przysługują szczególne przywileje emerytalne. Funkcjonariusze służący w policji, ABW, Służbie Kontrwywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Straży Pożarnej i Służbie Więziennej mogą przejść na emeryturę w wieku 55 lat, po 25 latach pracy. Osoby, które wstąpiły do służby przed 1 stycznia 2013 roku, nabywają prawo do emerytury po 15 latach pracy. Warunki przejścia na wojskową emeryturę to co najmniej 25-letni okres służby i ukończenie 55 lat. Górnik, który przechodzi na emeryturę, powinien mieć przynajmniej 55 lat i pracować przez 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), z czego 10 lat jako górnik. Nauczyciele i wychowawcy mają prawo do świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje po ukończeniu 55 lat. Kolejny warunek to 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela. Pracownicy organów państwowych i administracji celnej, dziennikarze, artyści i twórcy – to osoby wykonujące pracę o szczególnym charakterze, które również mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.  

Praca w szczególnych warunkach – wykaz zawodów

Lista zawodów, których wykonywanie uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę, znajduje się w załączniku do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118. Są na niej profesje, takie jak:

 • pilot,
 • skoczek spadochronowy,
 • nawigator lotniczy,
 • mechanik pokładowy,
 • radiotelefonista pokładowy,
 • instruktor lotniczy,
 • radiooperator pokładowy,
 • steward, stewardessa,
 • sztauer,
 • trymer,
 • robotnik składowy przeładunków morskich,
 • robotnik oczyszczania i obsługi statków,
 • operator urządzeń przeładunkowych,
 • operator przeładunkowego portowego sprzętu zmechanizowanego,
 • dźwigowy przeładunkowych urządzeń portowych,
 • pracownik zajmujący się obsługą pieców koksowniczych,
 • pracownik zajmujący się spiekaniem rud i sortowaniem spieku,
 • wytapiacz surówki w wielkich piecach,
 • pracownik zatrudniony bezpośrednio przy obsłudze pieców stalowniczych i rozlewaniu stali,
 • pracownik zatrudniony przy przetwórstwie azbestu,
 • rybak morski,
 • nurek,
 • ratownik w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
Oceń artykuł