Porady Życie zawodowe Kilka umów-zleceń a składki ZUS
10.11.2017

Kilka umów-zleceń a składki ZUS

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia jednocześnie, jeśli jesteśmy w stanie pogodzić ze sobą wykonywanie licznych obowiązków. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w jednym czasie realizowali kilka umów-zleceń. Na to, czy podlegamy obowiązkowi regulowania składek na ubezpieczenia społeczne wpływa rodzaj i liczba zawartych umów.

Składki ZUS – podstawa prawna

Przepisy porządkujące kwestię obowiązkowego opłacania składek ubezpieczeniowych znajdują się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Wysokość składek nie zmienia się i jest wyrażona procentowo. Wymiar kwoty odprowadzanej przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy od wysokości wynagrodzenia.

Obowiązek opłacania składek dotyczy pracownika/zleceniobiorcy oraz pracodawcy/zleceniodawcy. W przypadku zatrudnionego wysokość potrącanych kwot to:

  • 9,76% płacy brutto – składka emerytalna,
  • 6,5% płacy brutto – składka rentowa,
  • 2,45% płacy brutto – składka chorobowa (dobrowolna dla zleceniobiorcy; jej regularne opłacanie uprawnia do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636),
  • 9% płacy, od której odliczono składki na ubezpieczenie społeczne – składka zdrowotna.

Pracodawca/zleceniodawca opłaca składki w wysokości:

  • 9,76% płacy brutto – składka emerytalna,
  • 6,5% płacy brutto – składka rentowa,
  • 0,4-3,6% płacy brutto – składka wypadkowa,
  • 2,45% płacy brutto – składka na Fundusz Pracy,
  • 0,1% płacy brutto – składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Kiedy umowa-zlecenie jest oskładkowana?

Obowiązek odprowadzania składek ZUS od umowy-zlecenia istnieje w większości przypadków. Tylko składkę chorobową opłaca się dobrowolnie. Zleceniobiorca musi wystąpić z wnioskiem, aby móc podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Umowy-zlecenia zawierane z uczniem lub studentem, który nie ukończył 26. roku, nie są ozusowane. Odprowadza się od nich wyłącznie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku umów o pracę obowiązek odprowadzania składek istnieje zawsze.   

Jakie składki od kilku umów-zleceń?

Umowa-zlecenie stanowi samodzielny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Gdy zleceniobiorca wykonuje pracę np. na podstawie trzech umów, każda z nich jest oskładkowana. Składki odprowadza się do chwili, w której łączny przychód staje się wyższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalona na dany rok (w 2017 r. to 2 000 zł). Osiągnięcie najniższego wynagrodzenia sprawia, że od przychodu przekraczającego tę kwotę odlicza się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Gdy zawieramy kilka umów-zleceń z pracodawcą, który zatrudnia nas również na podstawie umowy o pracę, wszystkie zlecenia stanowią samodzielne tytuły do ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku podstawę do ustalania wysokości składek stanowi łączny przychód z umowy o pracę, a także z umów-zleceń. Składa zdrowotna obliczana jest odrębnie od każdej z umów.  

Oceń artykuł