Porady Życie zawodowe Kiedy zwolnienie grupowe, a kiedy indywidualne – poznaj różnice
15.05.2019  | 5 min czytania

Kiedy zwolnienie grupowe, a kiedy indywidualne – poznaj różnice

15.05.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami - w trybie indywidualnym lub grupowym, z przyczyn od nich niezależnych - reguluje specjalna ustawa. Przepisy zawarte w tym dokumencie stosuje się wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób.

Zwolnienie grupowe – ile osób?

Zwolnienie grupowe może zostać przeprowadzone, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i jeśli zachodzi konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rozwiązanie to realizowane jest w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę i na mocy porozumienia stron, gdy zwolnienie - w okresie maksymalnie 30 dni - obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób;
  • 10% pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 osób;
  • 30 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 osób.

Przepisy dotyczące zwolnień grupowych zawarte są w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030900844/U/D20030844Lj.pdf

Do przyczyn tych zaliczana jest m.in. likwidacja oraz upadłość pracodawcy.

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który zamierza przeprowadzić zwolnienie grupowe, ma obowiązek m.in.:

  • skonsultować zamiar przeprowadzenia zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi – konsultacja dotyczy zwłaszcza możliwości uniknięcia albo pomniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia;
  • powiadomić pisemnie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach planowanego zwolnienia grupowego. W zawiadomieniu powinny znaleźć się informacje m.in. na temat liczby zatrudnionych pracowników, okresie, w ciągu którego miałoby nastąpić zwolnienie, a także kolejności dokonywania zwolnień;
  • powiadomić na piśmie powiatowy urząd pracy o planowanych zwolnieniach.

Szczegółowe obowiązki pracodawcy opisane są w art. 2 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zwolnienie grupowe – odprawa

Pracownik, który został zwolniony w trybie grupowym, ma prawo do uzyskania odprawy pieniężnej w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat.

Regulacje te wynikają z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?

Zwolnienie indywidualne a ustawa o zwolnieniach grupowych

Niektóre przepisy zawarte we wspomnianej ustawie dotyczą również zwolnienia indywidualnego. Stosuje się je wtedy, gdy zachodzi konieczność rozwiązania stosunków pracy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyczyny te muszą stanowić wyłączny powód wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania na mocy porozumienia stron. O zwolnieniu indywidualnym mówimy wtedy, gdy pracodawca rozwiąże stosunek pracy w okresie maksymalnie 30 dni z mniejszą liczbą pracowników niż w przypadku zwolnienia grupowego (np. mniej niż 10 pracowników przy mniej niż 100 zatrudnionych osobach). Wynika to z art. 10 ust. 1 ustawy.

Wypowiedzenie i co dalej? 4 kroki do znalezienia nowej pracy

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CVOceń artykuł