Porady Życie zawodowe Kiedy umowa-zlecenie nosi znamiona umowy o pracę?
01.03.2018  | 5 min czytania

Kiedy umowa-zlecenie nosi znamiona umowy o pracę?

01.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Zleceniobiorca, który wykonuje określone obowiązki w ustalonym miejscu i czasie, pod kierownictwem pracodawcy, może w rzeczywistości być pracownikiem. Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

A co Was uszczęśliwia w pracy?

Umowa-zlecenie czy umowa o pracę?

Występuje wiele różnic pomiędzy zleceniem a stosunkiem pracy. Dotyczą one takich kwestii, jak np.:

  • Podstawa prawna

Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych powinno odbywać się na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093). Podstawę dla zawarcia umowy o pracę stanowi kodeks pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141).

  • Treść i forma umowy

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. W dokumencie muszą znaleźć się informacje wskazane w kodeksie pracy, np. rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania czy termin rozpoczęcia. Umowę-zlecenie można zawrzeć pisemnie lub ustnie. Treść kontraktu nie jest narzucona.

Umowa o pracę – czy tylko na piśmie?

  • Uprawnienia pracownicze

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego, corocznego urlopu wypoczynkowego. Korzysta również z innych przywilejów, takich jak urlop szkoleniowy czy finansowa pomoc pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Zleceniobiorcy przysługuje znacznie mniej praw.  

  • Ochrona stosunku pracy

Kobiety, które spodziewają się dziecka czy osoby w okresie przedemerytalnym korzystają ze specjalnej ochrony, jeśli wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Nie można zwolnić również pracownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu chorobowym. W przypadku zleceniobiorców takie ograniczenia nie obowiązują.

  • Wymiar czasu pracy

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może wykonywać swoje obowiązki maksymalnie przez 8 godzin w ciągu dnia i 40 godzin w tygodniu. Czas wykraczający poza te normy to godziny nadliczbowe, za które przysługuje czas wolny lub dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku umów-zleceń nie obowiązują limity czasowe.

  • Okres wypowiedzenia

Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Pracodawca musi przestrzegać przepisów kodeksu pracy dotyczących okresu wypowiedzenia. Do jego obowiązków należy również udzielenie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Zleceniobiorca czy pracownik – jak rozróżnić?

Ze względu na liczne różnice nie można zawierać zamiennie umowy o pracę i umowy-zlecenia. Tak wynika z art. 22 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Jeśli jako zleceniobiorcy musimy:

  • wykonywać obowiązki na rzecz pracodawcy,
  • pracować w ustalonym miejscu i czasie,
  • przestrzegać poleceń pracodawcy,

w rzeczywistości możemy być zatrudnieni na podstawie przepisów kodeksu pracy. Aby się w tym utwierdzić, należy wnioskować do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy.  https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jak-ustalic-stosunek-pracy/

Oceń artykuł