Porady Życie zawodowe Kiedy masz prawo odmówić wykonania polecenia służbowego?
19.06.2019  | 4 min czytania

Kiedy masz prawo odmówić wykonania polecenia służbowego?

19.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Do podstawowych zobowiązań każdego zatrudnionego należy sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, o ile te są zgodne z przepisami prawa i umową o pracę. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły, np. kiedy polecenie narusza zasady współżycia społecznego albo gdy zagraża zdrowiu i życiu pracownika.

Polecenie służbowe może dotyczyć zachowania podwładnego wobec innych osób, np. współpracowników lub klientów firmy. Czasami odnosi się do odpowiedniego ubioru, uczesania, przygotowania dodatkowej dokumentacji itp. Zlecone przez przełożonego zadania nie powinny stanowić nowych obowiązków pracy.

Według artykułu 42 § 4 kodeksu pracy pracodawca może powierzyć zatrudnionemu (w uzasadnionych przypadkach) inne zobowiązania niż te, które są określone w umowie. Nie powinno to jednak trwać dłużej niż trzy miesiące w roku i skutkować obniżeniem wynagrodzenia pracownika.

Stałe polecenie służbowe

Szczególnym rodzajem polecenia jest tzw. stałe polecenie służbowe, czyli zakres czynności, który pracodawca jest zobowiązany przedstawić pracownikowi na początku zatrudnienia. Artykuł 94 kodeksu pracy nakazuje przełożonym zaznajamiać podwładnych z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania zadań oraz z ich podstawowymi uprawnieniami.

Najdziwniejsze zapiski w umowie o pracę

Polecenie służbowe na piśmie – czy ma większą wagę?

Kodeks pracy nie określa, która forma polecenia służbowego jest ważniejsza – ustna czy pisemna. Uznaje się więc, że obie mają taką samą wagę. Natomiast polecenie, które zostało wydane na piśmie, może zostać użyte jako dowód w sądzie, w razie konfliktu na linii pracodawca – pracownik.

Kiedy masz prawo odmówić wykonania polecenia służbowego?

Istnieje pięć przypadków, w których masz absolutne prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego:

  • Gdy jest sprzeczne z umową o pracę

Jeżeli polecenie służbowe, które otrzymałeś, jest niezgodne z zakresem Twoich obowiązków ujętych w umowie, masz prawo do odmowy (art. 100 kodeksu pracy). Wyjątek wskazuje art. 42 kodeksu pracy.

  • Kiedy narusza zasady współżycia społecznego

Możesz odmówić, jeżeli pracodawca ciągle zleca pracę w godzinach nadliczbowych, pomimo że wie, iż masz pod opieką małe dziecko albo osobę niepełnosprawną (art. 148 kodeksu pracy).

  • Gdy jest niezgodne z prawem

Jeśli wiesz, że zadanie, które powierza ci Twój szef, narusza prawo, to możesz, a nawet powinieneś, odmówić wykonania polecenia (art. 100 kodeksu pracy).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

  • Kiedy zagraża zdrowiu i życiu

Przykładowo: może to być praca na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia. W takim przypadku bez wahania możesz odmówić wykonania zadania (art. 210 kodeksu pracy).

10 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Gdy stan psychofizyczny pracownika nie pozwala na wykonanie zadania

Jeżeli zauważyłeś, że Twój stan zdrowia nie pozwala na bezpieczne wykonywanie zadania, masz prawo odmówić. W szczególności dotyczy to motorniczych, kierowców autobusów czy kontrolerów ruchu lotniczego (art. 210 kodeksu pracy).

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł