Porady Życie zawodowe Kara pieniężna dla pracownika - ABC
25.01.2018  | 5 min czytania

Kara pieniężna dla pracownika - ABC

25.01.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Nieusprawiedliwiona nieobecność lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy – to przykładowe przewinienia, za które otrzymuje się karę finansową. Odliczana kwota nie powinna być wyższa niż 1/10 wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń.

Metody dyscyplinowania pracowników

Pracodawca ma prawo wyciągać konsekwencje wobec zatrudnionych, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub dopuszczają się zaniedbań. Narzędzia, z których może korzystać, to: upomnienie, nagana, kara pieniężna i zwolnienie dyscyplinarne. (więcej na ten temat: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kary-porzadkowe-kiedy-mozna-je-nakladac/.)

Potrącenia z wynagrodzenia – na jakich zasadach?

Przewinienia, za które nakłada się karę pieniężną, to:

  • ignorowanie przepisów przeciwpożarowych lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nieuzasadnione opuszczenie miejsca pracy,
  • przyjście do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go na terenie zakładu.

Wysokość kary pieniężnej za jedno przewinienie lub za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie powinna przewyższać jednodniowego wynagrodzenia. Łączny wymiar sankcji finansowych nie może przekraczać 1/10 wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń, takich jak np. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (szczegółowe zasady: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/potracenia-z-wynagrodzenia-abc/.) Potrącenia są dokonywane po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen).

Wysokość sankcji ustala się na zasadach wskazanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960620289).   

Kary pieniężne w pracy - odwołanie od decyzji pracodawcy

Pracodawca ma 2 tygodnie na nałożenie kary - liczone od dnia, w którym dowiedział się o przewinieniu. Po upływie 3 miesięcy od chwili złamania przepisów nie można wyciągać konsekwencji, ponieważ następuje przedawnienie. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu kary pieniężnej pracodawca musi wysłuchać wyjaśnień pracownika. Jeśli zatrudnionego nie ma w pracy, dwutygodniowy termin rozpoczyna się w dniu jego powrotu.

Decyzja o zastosowaniu sankcji finansowej powinna być wydana w formie pisemnej. W dokumencie muszą się znaleźć:

  • rodzaj i data naruszenia obowiązków,
  • informacja o możliwości zgłoszenia sprzeciwu oraz termin jego wniesienia.

Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji, jeśli uznaje ją za krzywdzącą. Taka możliwość przysługuje wtedy, gdy został przekroczony termin nałożenia kary lub wystąpiły błędy formalne, np. informacja nie była przekazana w formie pisemnej lub w treści dokumentu nie pojawił się komunikat o możliwości odwołania. Zatrudnionemu przysługuje zwrot potrąconej kwoty, jeśli sąd pracy orzeknie, że zastosowanie sankcji było nieuzasadnione. Środki z kar pieniężnych są przeznaczane na poprawę warunków BHP w zakładzie.  

Oceń artykuł