Porady Życie zawodowe Jakie są metody walki z bezrobociem?
19.07.2018  | 4 min czytania

Jakie są metody walki z bezrobociem?

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(2)

Metody radzenia sobie z bezrobociem - takie jak: dostosowywanie programów nauczania do wymogów rynku oraz ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy  - sprzyjają aktywizacji zawodowej. Dzięki zastosowaniu skutecznych metod walki z bezrobociem można zminimalizować negatywne następstwa tego zjawiska, czyli np. spowolnienie gospodarki i wzrost przestępczości.

Negatywne skutki bezrobocia

Brak aktywności zawodowej nie musi pociągać za sobą przykrych konsekwencji, jeśli np. jest krótkotrwały lub dobrowolny i wynika z chęci poświęcenia uwagi innym sferom życia. Kiedy jednak bezrobocie jest długotrwałe i równoznaczne z utratą środków do życia, rodzi frustrację i obniża poczucie własnej wartości. Skutkuje również pogorszeniem sytuacji materialnej, co z kolei wiąże się ze wzrostem przestępczości. Znaczna liczba osób bezrobotnych stanowi duże obciążenie dla finansów publicznych. Ludzie pozbawieni zatrudnienia nie płacą podatków, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu państwa.   

Jak rząd walczy z bezrobociem?

Redukcja wskaźnika bezrobocia leży nie tylko w interesie osób bezrobotnych, ale również rządu. Działania, które mają na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, to na przykład:

  • dofinansowanie programów aktywizacyjnych (prace interwencyjne, aktywizacja absolwentów, staże z urzędu pracy),
  • wspieranie przemysłu (liberalizacja przepisów, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych),
  • dotowanie firm tworzących nowe miejsca pracy,
  • tworzenie warunków dla inwestorów zagranicznych (ulgi podatkowe),
  • przyznawanie zasiłków,
  • pozyskiwanie unijnych dotacji,
  • obniżenie wieku emerytalnego.

Co mogą robić potencjalni pracownicy?

Programy aktywizacyjne i dotacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli osoby bezrobotne będą wykazywać bierną postawę. Aby poprawić swoją sytuację na rynku pracy, warto zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Ważna jest również nauka języków obcych i rozwijanie kompetencji miękkich.

Nadążyć za światem. Kompetencje cenne w przyszłości

Oceń artykuł