Porady Życie zawodowe Jak udokumentować okresy składkowe?
19.10.2017

Jak udokumentować okresy składkowe?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl

Aby uzyskać prawo do emerytury, musimy spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich to osiągnięcie odpowiedniego wieku, drugi - udokumentowanie stażu pracy, do którego wliczają się okresy składkowe i nieskładkowe.

Staż emerytalny

Od długości stażu zależy nie tylko prawo do świadczenia emerytalnego, ale również jego wysokość. Okresy pracy są uwzględniane przy dokonywaniu obliczeń, o ile możemy je udokumentować. Przy ustalaniu stażu emerytalnego bierze się pod uwagę:

1. okresy składkowe, m.in.:

 • podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • czynna służba wojskowa;
 • działalność kombatancka;
 • służba w: Policji (lub Milicji Obywatelskiej), UOP, ABW, CBA, SKW, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, BOR itd.;
 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
 • pobyt w więzieniu;
 • praca przymusowa;
 • niewykonywanie pracy po ustaniu zatrudnienia, jeśli za te okresy zostało wypłacone wynagrodzenie albo odszkodowanie (chodzi np. o czas, w którym otrzymaliśmy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy);
 • sprawowanie mandatu posła lub senatora;
 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

2. okresy nieskładkowe, m.in.:

 • pobieranie:

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

- zasiłków: chorobowego lub opiekuńczego,

- świadczenia rehabilitacyjnego,

- renty,

 • nauka w szkole wyższej na jednym kierunku (pod warunkiem ukończenia);
 • studia doktoranckie i aspirantura naukowa.

Udokumentowanie okresów składkowych

Zaświadczenia od pracodawców, świadectwa pracy oraz legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu – to dokumenty, które możemy przedstawić w ZUS, by uzyskać prawo do emerytury. Inne potwierdzenia, jakie możemy przekazać, to np.:

 • umowa o pracę,
 • wpisy w dowodzie osobistym wydanym do 2009 r.,
 • legitymacje służbowe,
 • pisma otrzymane od pracodawcy, np. o przyznaniu nagrody, mianowaniu itd.;
 • zeznania świadków, ale tylko w przypadku okresów zatrudnienia:

- przypadających przed 15 listopada 1991 r.,

- po 15 listopada 1991 r., jeśli dokumenty uległy zniszczeniu w trakcie powodzi, które miały miejsce w 1997 r. lub w 2010 r.

Zeznania świadków uwzględnia się również w przypadku pracowników młodocianych zatrudnionych przed 1 stycznia 1975 r.   

Niektóre okresy składkowe może potwierdzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi np. o czas wykonywania zawodu, takiego jak: rzemieślnik, taksówkarz, artysta/twórca lub duchowny.

Wysokość emerytury

Zgodnie z art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118) wysokość świadczenia emerytalnego to iloraz kwoty stanowiącej podstawę obliczenia emerytury i średniej długości życia. Podstawa obliczeń to:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowane na koncie osoby ubezpieczonej;
 • zwaloryzowany kapitał początkowy;
 • środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS.

Obliczając wysokość emerytury, najpierw uwzględnia się okresy składkowe, a następnie nieskładkowe. Bierze się też pod uwagę czas prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, jeśli okresy składkowe i nieskładkowe są niewystarczające.  

Oceń artykuł