Porady Życie zawodowe Jak przeciwdziałać dyskryminacji?
13.09.2018  | 4 min czytania

Jak przeciwdziałać dyskryminacji?

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Niewłaściwy podział obowiązków, nierówne traktowanie i bezpodstawne obniżanie wysokości wynagrodzenia. Dyskryminacja w pracy może mieć różne oblicza. Wewnętrzne procedury antydyskryminacyjne, świadomość praw przysługujących pracownikom, otwartość na komunikację – to czynniki sprzyjające zapobieganiu i przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom.

Dyskryminacja pracownika – czym się przejawia?

Płeć, wiek, wyznanie czy wygląd nie powinny wpływać na to, jak jesteś traktowany przez przełożonych i współpracowników. Doświadczasz dyskryminacji, jeśli np. szef poinformował Cię, że nie możesz liczyć na awans, ponieważ nie cieszysz się jego sympatią. Przełożeni częściej jednak wyrażają swoją niechęć w sposób zawoalowany i nieoczywisty, co sprawia, że trudniej egzekwować swoje prawa.

Zakaz dyskryminacji wynika z art. 18 Kodeksu pracy, zgodnie z którym: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.”

Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia – różnice

Metody walki z dyskryminacją

Atmosfera panująca w firmie to jeden z kluczowych czynników decydujących o zadowoleniu z pracy. Aby móc rozwijać swój potencjał, warto zawalczyć o przyjazne warunki. Co można zrobić w obliczu zachowań, które świadczą o dyskryminacji?  Co pomaga zapobiegać tego typu zjawiskom? Podstawowe kroki to:

  • Reakcja i nauka asertywności

Osoby asertywne lepiej radzą sobie w nieprzyjemnych i konfliktowych sytuacjach niż ludzie, którzy nie potrafią mówić o odczuciach, jakie wzbudza w nich zachowanie rozmówców. Warto uczyć się asertywności i wykorzystywać tę umiejętność w środowisku pracy.

Dyskryminacja w miejscu pracy – jak reagować?

  • Wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej w firmie

Ważne, żeby w przedsiębiorstwie, w którym pracujesz, działały komisje lub inne organy, które możesz powiadomić w razie wystąpienia przejawów dyskryminacji. Takie rozwiązanie przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale również firmie.  

  • Znajomość przepisów

Zakaz dyskryminowania zatrudnionych ze względu na płeć, wygląd, wyznanie itd. wynika z kodeksu pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą powoływać się na ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102541700). Innym wyjściem z sytuacji jest wytoczenie powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Przed wstąpieniem na drogę sądową warto sięgnąć po polubowne rozwiązania. Otwarty konflikt z pracodawcą może utrudnić znalezienie zatrudnienia w przyszłości.  

  • Korzystanie z pomocy

Zanim podejmie się poważne kroki i zdecyduje się np. oddać sprawę do sądu, warto zasięgnąć porady prawnika i zastanowić się, jaka postawa przyniesie pracownikowi największe korzyści.

  • Gromadzenie dowodów

Dyskryminacja, mobbing – to poważne zarzuty, dlatego same słowa to za mało. Ważne są dowody i przykłady, że dana osoba padła ofiarą dyskryminacji. Mogą to być nagrania, zeznania świadków, korespondencja e-mailowa itp.

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

Oceń artykuł