Porady Życie zawodowe Ile może zabrać komornik?
17.04.2018  | 4 min czytania

Ile może zabrać komornik?

17.04.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Twoja pensja może zostać zajęta przez komornika, jeśli nie spłacasz zadłużenia. Ze względu na ochronę wynagrodzenia przysługującą pracownikom etatowym zachowasz część poborów.

Zajęcie pensji przez komornika

Mimo że pracownik etatowy nie może być pozbawiony całości wynagrodzenia, komornik ma prawo zająć jego część – jak dużą, zależy od rodzaju zadłużenia. Zajęcie poborów powinno odbywać się zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296). Jak wynika z ustawy:

 1. wierzyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego;
 2. komornik wysyła wezwanie do zapłaty, w którym podaje wysokość zadłużenia;
 3. z chwilą otrzymania wezwania komorniczego pracownik traci prawo do części wynagrodzenia;
 4. pracodawca przekazuje zajętą część pensji komornikowi lub wierzycielowi.

Jak wygląda zajęcie wynagrodzenia przez komornika?

Granice potrąceń z wynagrodzenia

Wysokość kwot wolnych od potrąceń wynika z kodeksu pracy. Dokonując egzekucji świadczeń alimentacyjnych, komornik ma prawo zająć maksymalnie 60% wynagrodzenia. W innych przypadkach dopuszczalne jest zmniejszenie pensji o połowę, o ile jej wymiar przekracza dwukrotność płacy minimalnej (w 2018 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto).

Granice potrąceń to:

 • płaca minimalna (po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy) – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż alimenty;
 • 75% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych;
 • 90% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 108 kodeksu pracy.

Odejmowanie określonych kwot od wynagrodzenia powinno być dokonywane według określonej kolejności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (raty kredytów i pożyczek, zaległe opłaty za media itp.),
 3. zaliczki pieniężne,
 4. kary nakładane przez pracodawcę.

Jaką część wynagrodzenia może zabrać komornik?

Przychód uzyskiwany z tytułu umów cywilnoprawnych może zostać zajęty w całości. Przepisy kodeksu pracy nie mają zastosowania wobec zleceniobiorców i wykonawców dzieła, chyba że przychód z kontraktów zawartych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego stanowi jedyne źródło utrzymania.   

Kwota wolna od potrąceń komorniczych z zasiłku chorobowego

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy) są wolne od potrąceń w części, która odpowiada 75% kwoty najniższej emerytury lub renty (w przypadku należności innych niż świadczenia alimentacyjne). Ta zasada obowiązuje w odniesieniu do zasiłku należnego za cały miesiąc. Jeśli zwolnienie trwało krócej, wysokość kwoty ustala się proporcjonalnie. Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000038).

Oceń artykuł