Gdzie zgłosić mobbing?

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Życie zawodowe

Pracodawcy grożą poważne konsekwencje za nękanie pracownika. Mobbing to m.in. wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, lekceważenie oraz molestowanie seksualne. Sprawcą agresji może być nie tylko szef, ale również współpracownik. Niedopuszczalne jest przyzwalanie na takie zachowania w zakładzie pracy. Przypadki mobbingu można zgłaszać przełożonym lub innym członkom kadry zarządzającej. Istnieje możliwość zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.  

Odpowiedzialność prawna pracodawcy

Zgodnie z art. 94 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Do jego powinności należy także ochrona podwładnych przed negatywnymi zachowaniami, jakich dopuszczają się inni zatrudnieni lub członkowie rodziny zatrudniającego, jak współmałżonek lub pełnoletnie dziecko. Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną w związku z mobbingiem, powodującym ciężki uszczerbek na zdrowiu i przejawiającym się naruszeniem nietykalności cielesnej lub dóbr osobistych, znieważaniem albo stosowaniem przemocy.

Zgłoszenie mobbingu

Doświadczając nękania ze strony bezpośredniego przełożonego lub współpracowników, możemy zwrócić się do pracodawcy. Dobrze jest zrobić to na piśmie. Dokument może stanowić dowód w sprawie o odszkodowanie, które zatrudniający powinien wypłacić w związku z mobbingiem w zakładzie pracy. Jeśli oficjalna skarga nie przyniesie pożądanych skutków, warto zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Osoby przeprowadzające kontrolę w zakładzie pracy nie ujawniają personaliów osoby, która dokonała zgłoszenia. Można także zwrócić się bezpośrednio do sądu pracy. Aby to zrobić, trzeba dysponować dowodami, takimi jak nagrania, zeznania świadków lub zaświadczenia lekarskie.    

Pracownik, który wskutek nękania doświadczył rozstroju zdrowia lub ze względu na mobbing rozwiązał umowę o pracę, ma prawo domagać się odszkodowania od pracodawcy. Chcąc dochodzić swoich roszczeń, powinniśmy jednak dysponować dowodami.

Mobbing – jak udowodnić?

Sprawcy przemocy starają się działać bez świadków, dlatego udowodnienie nękania nie jest łatwym zadaniem. Ważne, by unikać sytuacji, w których pozostajemy sam na sam z agresorem. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko wystąpienia niepożądanych zachowań lub zyskamy świadków zdarzenia. Istotne jest także zapisywanie dat i okoliczności działań noszących znamiona mobbingu. Dowodami mogą być również nagrania. Czasami sąd uwzględnia materiały, które zostały wykonane bez zgody pracodawcy na rejestrację. Można przedstawić także raport napisany przez inspektora PIP oraz oficjalną skargę złożoną do pracodawcy na piśmie. Inny rodzaj dowodów to maile, wiadomości SMS, liściki lub zdjęcia otrzymywane od prześladowcy. Do materiału dowodowego dołącza się również zwolnienia i zaświadczenia lekarskie, jeśli działania mobbera spowodowały rozstrój zdrowia. Zgromadzenie dowodów mobbingu wymaga wysiłku, ale bez zeznań świadków, dokumentów i nagrań trudno jednoznacznie stwierdzić, że pracodawca lub współpracownik dopuścili się nękania.        

Oceń artykuł


Narzędzia