Porady Życie zawodowe Gdzie zgłosić mobbing?
28.11.2017  | 5 min czytania

Gdzie zgłosić mobbing?

28.11.2017  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.75)

Pracodawcy grożą poważne konsekwencje za nękanie pracownika. Mobbing to m.in. wyzywanie, ośmieszanie, zastraszanie, izolowanie, lekceważenie oraz molestowanie seksualne. Sprawcą agresji może być nie tylko szef, ale również współpracownik. Niedopuszczalne jest przyzwalanie na takie zachowania w firmie. Dotknęła Cię podobna sytuacja lub jesteś jej świadkiem? Sprawdź, gdzie zgłosić mobbing w pracy.

W artykule wyjaśniamy:

• Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi?
• Gdzie zgłosić mobbing w pracy?
• Jakie dowody zebrać, by zgłoszenie mobbingu było wiarygodne dla sądu?

Zgłoszenie mobbingu a odpowiedzialność prawna pracodawcy

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Do jego powinności należy także ochrona podwładnych przed negatywnymi zachowaniami, jakich dopuszczają się inni zatrudnieni lub członkowie rodziny zatrudniającego, np. współmałżonek lub pełnoletnie dziecko. Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną w związku z mobbingiem powodującym ciężki uszczerbek na zdrowiu i przejawiającym się naruszeniem nietykalności cielesnej lub dóbr osobistych, znieważaniem albo stosowaniem przemocy.

| Jak rozpoznać mobbing w pracy?

Mobbing w pracy – gdzie zgłosić?

Jeśli doświadczasz nękania ze strony bezpośredniego przełożonego, podwładnego lub współpracowników, możesz zwrócić się z tym poważnym problemem do pracodawcy. Jak zgłosić mobbing? Najlepiej jest zrobić to na piśmie. Dokument może stanowić dowód w sprawie o odszkodowanie, które zatrudniający powinien wypłacić w związku z doświadczanym w zakładzie pracy mobbingiem.

Jeśli oficjalna skarga nie przyniesie pożądanych skutków, warto zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Osoby przeprowadzające kontrolę w zakładzie pracy pod kątem mobbingu nie ujawniają personaliów osoby, która dokonała zgłoszenia. Można także zwrócić się bezpośrednio do sądu pracy. Aby to zrobić, trzeba dysponować dowodami, takimi jak nagrania, zeznania świadków lub zaświadczenia lekarskie.

Pracownik, który wskutek nękania doświadczył rozstroju zdrowia, np. psychicznego, lub ze względu na mobbing rozwiązał umowę o pracę, ma prawo domagać się odszkodowania od pracodawcy. Jednak do dochodzenia swoich roszczeń kluczowe jest dysponowanie dowodami.

| Jak bronić się przed mobbingiem w zakładzie pracy?

Mobbing – jak go udowodnić?

Sprawcy przemocy często starają się działać bez świadków, dlatego udowodnienie nękania nie jest łatwym zadaniem. Ważne, by unikać sytuacji, w których pozostajemy sam na sam z agresorem. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko wystąpienia niepożądanych zachowań lub zyskamy świadków zdarzenia. Istotne jest także zapisywanie dat i okoliczności działań noszących znamiona mobbingu. Dowodami mogą być również nagrania. Czasami sąd uwzględnia materiały, które zostały wykonane bez zgody pracodawcy na rejestrację. Można przedstawić także raport napisany przez inspektora PIP oraz zgłoszenie mobbingu do pracodawcy, tj. skargę, którą złożyliśmy na piśmie.

| Jak znieść złą atmosferę w zespole, gdy czas szukania pracy wydłuża się?

Inny rodzaj dowodów to maile, wiadomości SMS, liściki lub zdjęcia otrzymywane od prześladowcy. Do materiału dowodowego dołącza się również zwolnienia i zaświadczenia lekarskie, jeśli działania mobbera spowodowały rozstrój zdrowia. Zgromadzenie dowodów i zgłoszenie mobbingu wymagają wysiłku i odwagi, ale bez zeznań świadków, dokumentów i nagrań trudno jednoznacznie stwierdzić, że pracodawca lub współpracownik dopuścili się nękania.

| Agresja pod płaszczem humoru – jak sobie z nią radzić?

     

Oceń artykuł