Porady Życie zawodowe Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?
10.02.2021  | 5 min czytania

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

10.02.2021  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Płaca zależy m.in. od charakteru pracy, zakresu obowiązków pracownika czy jego kwalifikacji. Pracodawca nie może uzależniać wysokości pensji od osobistych sympatii i antypatii, jakie żywi względem osób, które zatrudnia. Sprawdź, dlaczego dyskryminacja w pracy ze względu na wynagrodzenie jest wciąż sporym problemem i poznaj sposoby, aby jej skutecznie zapobiegać.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Dyskryminacja w pracy: wynagrodzenie uzależnione od osobistych pobudek pracodawcy
• Kodeks pracy: dyskryminacja płacowa – kiedy mamy z nią do czynienia?
• Dyskryminacja płacowa w pracy – czego nie może odebrać Ci pracodawca?
• Co zrobić, kiedy padłeś ofiarą dyskryminacji płacowej w pracy?

Dyskryminacja w pracy: wynagrodzenie uzależnione od osobistych pobudek pracodawcy

Ochrona wynagrodzenia to przywilej wynikający z Kodeksu pracy. Dokument ten wyjaśnia, że podstawowym prawem każdego pracownika jest równe traktowanie w zatrudnieniu. Warunki wynagradzania pracowników określa się w regulacjach wewnątrzzakładowych, tzn. w układzie zbiorowym albo w regulaminie wynagradzania, lub bezpośrednio w umowie o pracę. Należy wyodrębnić w niej np. składniki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki, których przyznawanie ma związek np. z:

  • kwalifikacjami pracowników,
  • szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy,
  • stażem pracy.

Dodatkowo pensja osoby, która wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, nie może być niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Zaniżenie płacy stanowi przejaw łamania praw pracowniczych i nie powinno być wynikiem jakichkolwiek osobistych uprzedzeń pracodawcy czy przełożonego.

| 4 objawy nepotyzmu w pracy

Kodeks pracy: dyskryminacja płacowa – kiedy mamy z nią do czynienia?

Jedną z ważniejszych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania. Dyskryminacja płacowa następuje wtedy, gdy o wysokości pensji decyduje np. wiek lub płeć pracownika, nie zaś jego kwalifikacje, doświadczenie czy zakres obowiązków. Nie można uzależniać poziomu wynagrodzenia również od takich czynników, jak: przynależność narodowa, rasowa lub religijna, orientacja seksualna, przekonania polityczne itd.

| Młodą sekretarkę zatrudnię

Poziom wynagrodzeń może być zróżnicowany np. ze względu na ilość i jakość pracy. Osoba, która bardziej dokładnie wypełnia swoje obowiązki, może otrzymywać wyższe wynagrodzenie. O dyskryminacji płacowej można mówić, gdy wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych przez dane osoby są zróżnicowane, mimo że pracownicy posiadają zbliżony staż pracy i kwalifikacje, muszą wykonywać jednakowy wysiłek i spoczywa na nich podobna odpowiedzialność.

| Jak przeciwdziałać dyskryminacji?

Dyskryminacja płacowa w pracy – czego nie może odebrać Ci pracodawca?

Aby nie dopuścić do dyskryminacji, zadbaj o to, aby składniki Twojej pensji zostały jasno wyodrębnione w umowie o pracę. Każdy pracownik ma bowiem prawo do płacy zasadniczej określanej stawką miesięczną, godzinową lub akordową – w zależności od systemu wynagradzania. Poza tym powinien otrzymywać również wszystkie obligatoryjne składniki, np.:

  • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej np. chorobą,
  • diety na pokrycie kosztów podróży służbowych,
  • odprawy (emerytalne, rentowe itd.).

| 7 zasad prawa pracy

Pamiętaj, że możesz otrzymywać również fakultatywne dodatki do pensji, np. za pełnioną funkcję, staż oraz za pracę w szczególnych warunkach. Pracodawca przyznaje również premie (o charakterze roszczeniowym) i nagrody. Premie otrzymuje się po spełnieniu wymogów określonych w regulacjach wewnątrzzakładowych. Z kolei przyznanie nagrody (tzw. premii uznaniowej) zależy wyłącznie od woli zatrudniającego.

| Formy dyskryminacji w miejscu pracy

Co zrobić, kiedy padłeś ofiarą dyskryminacji płacowej w pracy?

Warto pamiętać, że powyższe formy wynagrodzenia za pracę nie mogą być w żaden sposób uwarunkowane np. subiektywnymi odczuciami Twojego szefa. Jeśli więc z tego powodu pracodawca zaniża Twoje wynagrodzenie, nie chce go wypłacać albo miga się od pisemnych ustaleń z zawartej między Wami umowy, masz prawo do roszczeń. Możesz skierować taką sprawę do sądu albo zgłosić się po pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli uda Ci się udowodnić winę pracodawcy, możesz nawet ubiegać się o odszkodowanie za dyskryminację płacową.

Masz już dosyć dyskryminacji w obecnym miejscu pracy? To najlepszy czas, aby poszukać nowej posady.
Znajdziesz ją na
Pracuj.pl!

 

Oceń artykuł