Porady Życie zawodowe Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?
10.11.2017

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Wysokość wynagrodzenia zależy m.in. od charakteru pracy, zakresu obowiązków czy kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania. Pracodawca nie może uzależniać wymiaru płacy np. od osobistych sympatii i antypatii, jakie żywi względem osób, które zatrudnia.  

Wysokość zarobków pracowników

Warunki wynagradzania określa się w regulacjach wewnątrzzakładowych, tzn. w układzie zbiorowym albo w regulaminie wynagradzania, lub bezpośrednio w umowie o pracę. Należy wyodrębnić np. składniki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki, których przyznawanie ma związek np. z:

  • kwalifikacjami pracowników,
  • szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy,
  • stażem pracy.

Pensja osoby, która wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, nie może być niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Zaniżenie płacy stanowi przejaw łamania praw pracowniczych. Ochrona wynagrodzenia to przywilej wynikający z kodeksu pracy (dział II: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).  

Z czego składa się wynagrodzenie?

Składniki pensji powinny zostać wyodrębnione w umowie o pracę. Pracownik ma prawo do płacy zasadniczej określanej stawką miesięczną, godzinową lub akordową – w zależności od systemu wynagradzania. Poza tym powinien otrzymywać również wszystkie obligatoryjne składniki, np.:

  • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej np. chorobą,
  • diety na pokrycie kosztów podróży służbowych,
  • odprawy (emerytalne, rentowe itd.).

Pracownik może otrzymywać również fakultatywne dodatki do pensji, np. za pełnioną funkcję, staż oraz jeśli jest praca w szczególnych warunkach itd. Pracodawca przyznaje również premie (o charakterze roszczeniowym) i nagrody. Premie otrzymuje się po spełnieniu wymogów określonych w regulacjach wewnątrzzakładowych. Przyznanie nagrody (tzw. premii uznaniowej) zależy wyłącznie od woli zatrudniającego.     

Kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją płacową - zasady prawa pracy?

Jedną z ważniejszych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania. Z kodeksu pracy wynika, że zatrudnieni - wykonujący te same obowiązki lub pracę o jednakowej wartości - powinni otrzymywać identyczne wynagrodzenie. Dyskryminacja płacowa następuje wtedy, gdy o wysokości pensji decyduje np. wiek lub płeć pracownika, nie zaś jego kwalifikacje, doświadczenie czy zakres obowiązków. Nie można uzależniać poziomu wynagrodzenia również od takich czynników, jak: przynależność narodowa, rasowa lub religijna, orientacja seksualna, przekonania polityczne itd. Poziom wynagrodzeń może być zróżnicowany np. ze względu na ilość i jakość pracy. Osoba, która dokładniej wypełnia swoje obowiązki, może otrzymywać wyższe wynagrodzenie. O dyskryminacji płacowej można mówić, gdy wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych przez dane osoby są zróżnicowane, mimo że pracownicy posiadają zbliżony staż pracy i kwalifikacje, muszą wykonywać jednakowy wysiłek i spoczywa na nich podobna odpowiedzialność.  

Oceń artykuł