Porady Życie zawodowe Czy wynagrodzenie na umowie-zleceniu musi być określone stawką godzinową?
17.04.2018  | 5 min czytania

Czy wynagrodzenie na umowie-zleceniu musi być określone stawką godzinową?

17.04.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Obowiązki powierzone w ramach umowy-zlecenia mogą być wykonywane nieodpłatnie, o ile wynika to z ustaleń. W pozostałych przypadkach przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość można określić w formie stawki godzinowej lub kwoty należnej np. za przepracowany miesiąc.

Cechy zlecenia

Umowy-zlecenia zawiera się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ta forma współpracy wiąże się ze swobodą ustalania warunków. Zleceniobiorca nie korzysta jednak z większości uprawnień należnych pracownikowi etatowemu, np. z ochrony przed zwolnieniem lub prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej czy w godzinach nadliczbowych.   

Praca w nadgodzinach – ABC

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia nie odpowiada za efekty swojej pracy, ponieważ zlecenie jest umową starannego działania – inaczej niż umowa o dzieło, w przypadku której liczy się rezultat. Ponosi jednak odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. w wyniku zaniedbania. Zakres odpowiedzialności można ograniczyć poprzez wykupienie polisy OC lub w wyniku zawarcia odpowiedniego zapisu w kontrakcie.

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Umowa-zlecenie a wynagrodzenie

Terminy i zasady wypłaty wynagrodzenia wynikają z postanowień umowy. Jeśli ta kwestia nie została uregulowana, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z ustawą, jeśli nie ustalono wysokości zapłaty, należność powinna odpowiadać aktualnym stawkom rynkowym.

Płaca może być wyrażona w stawce godzinowej, której wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów. Dopuszczalne jest także przyznanie wynagrodzenia np. za przepracowany miesiąc. Jego wysokość może wynosić np. 2500 zł brutto.

Uwaga! Po przeliczeniu płaca za godzinę pracy nie powinna być niższa niż minimalna stawka (13,7 zł w 2018 r.).

Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Najniższa stawka godzinowa – kiedy nie obowiązuje?

Wynagrodzenie zleceniobiorcy nie zawsze podlega ochronie. Minimalna stawka nie należy się m.in. osobom wynagradzanym w systemie prowizyjnym. Nie przysługuje także tym, którzy samodzielnie decydują o miejscu i czasie pracy.    

Stawka godzinowa dla umowy-zlecenia

Prawa zleceniobiorcy

Osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy-zlecenia ma prawo m.in. do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeśli np. realizowanie powierzonych zadań wiąże się z ryzykiem, zleceniodawca powinien wydać skierowanie na pracownicze badania lekarskie.  

Warunki pracy dla zleceniobiorców w 2018 roku

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia w większości przypadków podlega oskładkowaniu. Wyjątek stanowią kontrakty zawierane z uczniami i studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Od wynagrodzenia zleceniobiorcy odlicza się składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zatrudniony przystępuje do niego na własny wniosek. Opłacanie składki chorobowej przez odpowiednio długi czas (90 dni) gwarantuje prawo do wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby.     

Umowa zlecenie a chorobowe – dowiedz się, jak to wygląda

Oceń artykuł