Porady Życie zawodowe Co może stanowić tajemnicę handlową firmy?
10.11.2017

Co może stanowić tajemnicę handlową firmy?

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Informacje mają dużą wartość w biznesie. Ich właściwa ochrona pozwala uzyskać i utrzymać przewagę nad konkurencją. Aby zapobiec ujawnieniu poufnych danych, pracodawca może wymagać od nas deklaracji dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jak przedsiębiorstwa chronią poufne dane?

Aby można było uznać określone informacje za tajemnice, muszą one spełniać trzy warunki:

  • nie mogą być podane do wiadomości publicznej;
  • powinny dotyczyć kwestii technologicznych, technicznych lub organizacyjnych konkretnej firmy lub posiadać wartość gospodarczą;
  • muszą być chronione przez przedsiębiorcę, który podjął niezbędne kroki, by właściwie je zabezpieczyć.

Przytoczona definicja została podana w „Informacji o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach” przygotowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php).

Starając się o przyznanie konkretnym informacjom statusu tajemnicy firmy, przedsiębiorca powinien złożyć do UOKiK kompletny wniosek, w którym precyzyjnie wskaże dane podlegające szczególnej ochronie. Ważne jest również uzasadnienie, że określone informacje stanowią tajemnicę oraz że wnioskodawca podjął wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia ochrony i zapobiegania ujawnienia treści. We wniosku należy wskazać również, jakie osoby lub podmioty powinny mieć ograniczone prawo wglądu.     

Jakie dane nie podlegają ochronie?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie uzna za tajemnicę przedsiębiorstwa:

  • danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (http://www.krs-online.com.pl),
  • danych Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (https://datastore.ceidg.gov.pl/),
  • danych zamieszczonych w rocznych sprawozdaniach finansowych,
  • informacji opublikowanych w ogólnodostępnych źródłach, np. w prasie branżowej, na stronie internetowej firmy itd.,
  • danych ujawnionych w trakcie prezentacji publicznych,
  • informacji, które mają charakter publiczny.  

Tajemnica handlowa firmy – ochrona na podstawie odrębnych przepisów

Za tajemnicę przedsiębiorstwa można uznać również informacje, które nie spełniają przesłanek wskazanych przez UOKiK, ale są chronione przez inne przepisy prawa, np. przez:

Co grozi za ujawnienie poufnych informacji?

Konsekwencje wynikające z przekazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zostały określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211). Za wyjawienie poufnych danych grozi kara grzywny bądź kara ograniczenia albo pozbawienia wolności. Na takie same konsekwencje naraża się osoba, która wykorzystuje na własny użytek dane pozyskane w nieuczciwy sposób.  

Oceń artykuł