Porady Życie zawodowe Co grozi za niedopełnienie obowiązków w pracy?
13.09.2018  | 4 min czytania

Co grozi za niedopełnienie obowiązków w pracy?

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Upomnienie, grzywna, a w najpoważniejszych przypadkach nawet kara ograniczenia lub pozbawienia wolności – to przykładowe sankcje, które grożą pracownikowi za niedopełnienie obowiązków służbowych. Rodzaj kary zależy od charakteru przewinienia.  

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest zobowiązana wykonywać określone zadania. Zaniedbanie obowiązków pociąga za sobą skutki określone w Kodeksie pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) lub w innych ustawach, takich jak np. Kodeks cywilny lub Kodeks karny.

Niedopełnienie obowiązków – konsekwencje

Przepisy określają, po jakie środki dyscyplinujące mogą sięgnąć przełożeni. Kary, które można zastosować, to:

Grożą za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, a także ignorowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych. Pracownik powinien liczyć się z konsekwencjami również  wtedy, gdy nie przestrzega przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

  • Kara pieniężna

Przewinienia, za które grozi kara pieniężna:

- nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,

- opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia,

- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,

- spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Ustalając wysokość kary finansowej, pracodawca powinien przestrzegać przepisów kodeksu pracy. Wynika z nich, że granicę potrącenia z pensji stanowi w tym przypadku 90% płacy minimalnej. 2100 zł brutto – to najniższe wynagrodzenie za pracę  w 2018 r.

Kara pieniężna dla pracownika – ABC

  • Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli pracownik:

- dopuści się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych, np. przez kilka dni nie stawi się w pracy i nie usprawiedliwi nieobecności;

- popełni przestępstwo uniemożliwiające dalsze pełnienie obowiązków, np. jako policjant zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu;

- z własnej winy utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu, np.  chirurg wykona zabieg, będąc pod wpływem alkoholu i zostanie pozbawiony uprawnień zawodowych.

Można odwołać się od decyzji pracodawcy, jeśli np. nie spełni on wymogów proceduralnych i zbyt późno wręczy oświadczenie woli o zerwaniu stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Kary porządkowe – kiedy można je nakładać?

O karze za najpoważniejsze przewinienia decyduje sąd. Odpowiedzialność karna dotyczy m.in. osób pełniących funkcje publiczne, czyli np. prezydenta, premiera, ministrów oraz innych pracowników jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi. W przypadku takich osób niedopełnienie obowiązków (np. zaniechanie lub przekroczenie uprawnień) może wiązać się z karą grzywny i / lub więzienia. Poważne sankcje stosuje się również wobec innych pracowników, którzy popełnili przestępstwa. Chodzi np. o kierowców powodujących wypadki drogowe pod wpływem alkoholu.  

Oceń artykuł