Porady Życie zawodowe 7 przykładów naruszenia obowiązków pracowniczych
25.01.2018  | 5 min czytania

7 przykładów naruszenia obowiązków pracowniczych

25.01.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Niszczenie mienia należącego do pracodawcy czy ignorowanie poleceń przełożonych – to przykładowe zachowania stanowiące naruszenie obowiązków pracowniczych. Za takie działania pracodawca może stosować kary porządkowe. Najpoważniejszą z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Obowiązki pracownicze – kodeks pracy

Pracownik musi wykonywać obowiązki wymienione w dziale IV kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Należy do nich m.in.:

 • przestrzeganie regulaminu pracy,
 • dbanie o dobro zakładu pracy,
 • dochowywanie tajemnic służbowych,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Naruszenie obowiązków przez pracownika to na przykład:

 • Zignorowanie polecenia przełożonego

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi stosować się do instrukcji wydawanych przez pracodawcę czy kierownika, o ile dotyczą one zakresu jego obowiązków i są zgodne z prawem. Ignorowanie poleceń stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może być przyczyną nałożenia kary porządkowej (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kary-porzadkowe-kiedy-mozna-je-nakladac/).  

 • Samowolne opuszczenie firmy w godzinach pracy

Pracownik etatowy nie decyduje samodzielnie o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, chyba że wykonuje obowiązki w ramach ruchomego czasu pracy (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/elastyczny-czas-pracy-zalety-i-wady/). Opuszczanie stanowiska np. 20 minut przed zakończeniem dnia pracy, jest niedopuszczalne.  

 • Naruszanie zasad BHP

Wykonywanie obowiązków bez niezbędnej odzieży ochronnej czy korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem – to zachowania, które są niedozwolone w miejscu pracy. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników, dlatego ignorowanie reguł BHP może być surowo ukarane. W szczególnych przypadkach grozi za to zwolnienie dyscyplinarne.    

 • Niszczenie mienia pracodawcy

Pracownik odpowiada za powierzony mu sprzęt czy towar należący do firmy. Umyślne niszczenie własności zatrudniającego wymaga naprawienia szkody (https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kiedy-pracownik-ponosi-odpowiedzialnosc-materialna/). Może być również powodem nałożenia kary finansowej lub zwolnienia.

 • Ujawnienie informacji poufnych, które mogą narazić pracodawcę na szkodę

Każdy pracownik powinien dbać o interes przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Nie może np. ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących zabezpieczeń w budynku. Po podpisaniu klauzuli poufności zakres chronionych danych zwiększa się (https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/co-moze-stanowic-tajemnice-handlowa-firmy/).

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność

Choroba czy nagłe wydarzenie losowe – to okoliczności uzasadniające absencję. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się według ściśle określonych zasad (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jak-usprawiedliwiac-nieobecnosci-w-pracy/).

 • Wykonywanie obowiązków pod wpływem alkoholu

Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec osoby, która pojawiła się w pracy pod wpływem alkoholu – tym poważniejsze, im większe zagrożenie stwarza takie zachowanie.  

Oceń artykuł