Porady Życie zawodowe 7 obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
19.10.2017

7 obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.14)

Planujesz zmianę firmy? A może właśnie przyjąłeś ofertę zatrudnienia? Warto wiedzieć, jakie są powinności przedsiębiorcy, który przyjmuje pracownika do pracy. Obowiązki pracodawcy wiążą się bowiem z ochroną praw pracowniczych. W razie ewentualnych nieporozumień można dochodzić swoich roszczeń.  

Zatrudnienie pracownika – podstawa prawna

Obowiązki pracodawcy - związane z przyjęciem nowego pracownika - wynikają z kilku aktów prawnych, tzn. z:

Zakres powinności pracodawcy zależy m.in. od rodzaju umowy zawartej z pracownikiem, uprawnień podatkowych zatrudnionego itp.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy:

1. Dopełnienie wstępnych formalności

Zanim dojdzie do podpisania umowy, pracodawca powinien zgromadzić dokumenty i informacje dotyczące kandydata. Chodzi m.in. o aplikację, kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy oraz dyplomy i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2. Przygotowanie umowy i udzielenie pracownikowi niezbędnych informacji

Treść umowy o pracę wynika z przepisów kodeksu pracy (dział II). W dokumencie powinny znaleźć się:

- strony,

- rodzaj umowy i data jej zawarcia,

- rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,

- wymiar wynagrodzenia (z wyodrębnieniem składników),

- wymiar pracy,

- termin rozpoczęcia pracy.

Zatrudniający powinien poinformować podwładnego o porze nocnej, terminie wypłaty wynagrodzenia oraz o przyjętym w zakładzie sposobie ewidencjonowania czasu pracy. Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników musi sporządzić regulamin pracy.

3. Wydanie skierowania na badania pracownicze

Nie można dopuścić do wykonywania obowiązków pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego. Zatrudniający musi wydać skierowanie na badania wstępne dla pracownika.

4. Organizacja szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Jednym z ważniejszych obowiązków zatrudniającego jest zapewnienie podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zaznajomienie ich z normami BHP. Dlatego też pracodawca musi organizować szkolenia.

5. Założenie akt osobowych

Akta osobowe składają się z trzech rodzajów dokumentów:

- związanych z ubieganiem się o pracę (np. CV, list motywacyjny),

- związanych z przebiegiem pracy (np. świadectwa pracy),

- dotyczących ustania zatrudnienia (np. wypowiedzenie umowy o pracę).

6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Zatrudniający ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy każdego pracownika. Zapisywanie liczby przepracowanych godzin umożliwia prawidłowe określenie wysokości wynagrodzenia.

7. Zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku zleceniobiorców ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Oceń artykuł