6 przykładów, na czym polega mobbing

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4.65/5 (122)
Kategoria: Życie zawodowe
Ocena treści 4.65/5 (122)

Mobbing jest długotrwałym nękaniem pracownika, które ma na celu np. poniżenie lub ośmieszenie. Do zachowań noszących znamiona przemocy należą: obrażanie i wyzywanie, upokarzanie, groźby i izolowanie pracownika. Lekceważenie i molestowanie seksualne – to również przejawy mobbingu, które należy zgłaszać przełożonym.

Definicja mobbingu – kodeks pracy

Zgodnie z art. 94 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141&type=3), mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Mobbing – przykłady

Sprawcami zastraszania mogą być przełożeni lub współpracownicy. Zachowania, które uznaje się za mobbing to np.:

  • Złośliwości i wyzwiska oraz obraźliwe gesty

Nazywanie pracownika „idiotą”, wymyślanie obraźliwych pseudonimów nawiązujących np. do wyglądu osoby, złośliwe uwagi dotyczące życia osobistego – to zachowania, które można uznać za mobbing. Przed podjęciem kroków prawnych warto zwrócić uwagę sprawcy przemocy, wskazując na niestosowność zachowania.

  • Ośmieszanie i zlecanie bezsensownych czynności

Ośmieszanie i upokarzanie może występować w wielu odmianach. Polega na ciągłym wytykaniu błędów w obecności innych osób, wydawaniu poleceń, które nie mają związku z zakresem obowiązków pracownika czy nakazywaniu wykonywania czynności pozbawionych sensu. Przełożony lub współpracownik nie mają prawa poniżać osób, z którymi współpracują.  

  • Groźby

Niedopuszczalne jest również grożenie zwolnieniem z pracy pracownikowi, który np. nie chce wykonać polecenia sprzecznego z prawem lub etyką zawodową. Nie ma znaczenia, czy groźba jest jawna, czy wyrażona za pośrednictwem aluzji. Pracodawca lub przełożony nie może stosować szantażu i pogróżek w charakterze narzędzi motywacyjnych.

  • Izolowanie pracownika

Mobbingiem jest przenoszenie pracownika do odosobnionego miejsca, utrudnianie dostępu do informacji (np. pomijanie w liście mailingowej) lub zakaz kontaktu z innymi osobami zatrudnionymi w firmie. Próbą izolowania może być także rozsiewanie fałszywych, negatywnych informacji na temat danej osoby.

  • Lekceważenie i ignorowanie

Inny przejaw mobbingu to brak reakcji na pytania zadawane przez pracownika, ostentacyjne lekceważenie, wyrażane np. w odniesieniu do jego pomysłów i propozycji przedstawionych podczas zebrań. Ignorowanie może też występować w  formie pomijania przy przyznawaniu premii regulaminowych, mimo że pracownik spełnia odpowiednie kryteria.

  • Zachowania o podtekście seksualnym

Molestowanie seksualne to nie tylko dotyk, ale również niewybredne i niedwuznaczne żarty czy aluzje seksualne, a także ostentacyjne przyglądanie się intymnym częściom ciała i/lub komentowanie ich wyglądu.   

Oceń artykuł


Narzędzia