Porady Życie zawodowe 5 zalet umowy-zlecenia
04.01.2021  | 7 min czytania

5 zalet umowy-zlecenia

04.01.2021  | 7 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Na rynku pracy funkcjonuje kilka typów umów, przeznaczonych do różnych celów. To, która forma zatrudnienia będzie korzystniejsza, zależy od Twoich oczekiwań, charakteru obowiązków i okoliczności. Zawarcie umowy-zlecenia wydaje się atrakcyjne na przykład dla studentów, którzy dzięki temu mogą uzyskiwać wyższe wynagrodzenie netto. Przeczytaj, jakie mogą być korzyści z umowy-zlecenia.

Czego dowiesz się z artykułu:

• Czym się charakteryzuje umowa-zlecenie?
• Umowa-zlecenie – zalety dla zleceniobiorcy
• Umowa-zlecenie – zalety dla zleceniodawcy
• Umowa-zlecenie a ustalenie stosunku pracy
• Umowa zlecenie – korzyści w stosunku do umowy o dzieło

Czym się charakteryzuje umowa-zlecenie?

Umowa-zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności prawnych na rzecz zleceniodawcy. Nazywana jest umową starannego działania – oznacza to, że zlecający nie oczekuje konkretnych efektów, ale zaangażowania. Ten rodzaj kontraktu zawiera się np. przy pilnowaniu mienia, roznoszeniu ulotek, uczestniczeniu w akcjach promocyjnych (np. jako hostessa czy promotor przeprowadzający degustacje produktów).

Zleceniobiorcy nie korzystają z przywilejów pracowniczych, takich jak np. płatny urlop wypoczynkowy oraz inne dni wolne, za które przysługuje wynagrodzenie. Realizowanie zleceń może jednak nieść ze sobą inne korzyści.

| Jak powinna wyglądać poprawna umowa-zlecenie?

Umowa-zlecenie – zalety dla zleceniobiorcy

Choć w potocznym rozumieniu umowa-zlecenie często jest traktowana jako gorsza od umowy o pracę, nie jest to prawda. Ten rodzaj kontraktu, stosowany właściwie, wiąże się z kilkoma korzyściami. Do zalet umowy-zlecenia można zaliczyć m.in.:

  • swobodę pracy

Praca wykonywana w oparciu o umowę-zlecenie nie zakłada stałego nadzoru pracodawcy. Zwykle to do zleceniobiorcy należy decyzja, gdzie, kiedy i w jaki sposób wykona powierzone mu zadania. Nie obowiązują ścisłe godziny rozpoczynania i kończenia pracy ani określony godzinowy wymiar czasu pracy. Ten rodzaj umowy charakteryzuje się także elastycznością w ustalaniu warunków współpracy. Choć zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy, można wynegocjować płatną przerwę w pracy. Istnieje także możliwość uzgodnienia na tyle wysokiej stawki, żeby zrekompensowała brak wynagrodzenia za czas urlopu.

  • możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnej chwili

Wypowiedzenie umowy-zlecenia odbywa się na innych zasadach niż rozwiązanie umowy o pracę. Jeśli kontrakt nie stanowi inaczej, zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć go z dnia na dzień. Musi respektować okres wypowiedzenia tylko wtedy, gdy został uwzględniony w umowie. W szczególnych przypadkach może zerwać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Tę zaletę umowy-zlecenia z pewnością docenią m.in. studenci lub absolwenci, którzy dopiero szukają swojego miejsca na rynku pracy i chcą testować różne możliwości, a potrzeba stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia nie leży wysoko w ich hierarchii. Jeżeli więc okaże się, że „to nie to” i chcesz się rozstać z firmą, albo niespodziewanie pojawi się okazja lepszej pracy, masz możliwość szybkiego zakończenia współpracy i pójścia dalej. A dostępność dla nowego pracodawcy bywa niekiedy kartą przetargową podczas rekrutacji.

| Umowa-zlecenie: 6 ważnych zasad

  • możliwość powierzenia zlecenia osobie trzeciej

Inną korzyścią z umowy-zlecenia jest opcja powierzenia wykonania zadań innej osobie. Możliwość podzlecania obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy „wynika to z umowy albo ze zwyczaju lub gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności” (art. 738 Kodeksu cywilnego). W takiej sytuacji powinien niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę o tym fakcie, podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zastępcy.

  • gwarantowaną i rosnącą minimalną stawkę godzinową

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia ma prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy. W 2021 r. wynosi ona 18,30 zł brutto za godzinę pracy, rok wcześniej było to 17 zł brutto. Wzrost najniższej stawki godzinowej jest proporcjonalny do wzrostu płacy minimalnej, zatem co roku można liczyć na zmianę w tym zakresie. Pod koniec 2019 roku obniżona została również stawka podatku dochodowego (z 18% do 17%), co jest dodatkową korzyścią dla osób pracujących na podstawie umowy-zlecenia – na rękę zarobią bowiem nieco więcej niż w ubiegłych latach.

  • dogodną formę zatrudnienia dla osób uczących się

Uczniowie oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, nie podlegają obowiązkowi opłacania składek ZUS. Ich wynagrodzenie jest pomniejszane tylko o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. A zatem niewątpliwą zaletą umowy-zlecenia w wypadku osób uczących się jest możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia netto niż z umowy o pracę.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki medycznej refundowanych przez NFZ zapewnia w takiej sytuacji rodzic lub uczelnia. Uwaga! Jako student lub uczeń nie możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie przysługuje Ci więc zasiłek za czas niezdolności do pracy.

| Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

Umowa-zlecenie – zalety dla zleceniodawcy

Naturalnie korzyści z umowy-zlecenia odczuwają nie tylko zleceniobiorcy, lecz także firmy zlecające wybrane prace w takiej formie. Dla nich najważniejszymi zaletami umowy-zlecenia są oszczędność kosztów oraz możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie, a w wypadku, gdy nie zapisano okresu wypowiedzenia – nawet z dnia na dzień. Przy umowie-zleceniu nie obowiązują również przepisy Kodeksu pracy chroniące pracownika. Zleceniodawca może więc rozwiązać umowę nawet wtedy, gdy zleceniobiorca przebywa na zwolnieniu chorobowym. Nie ma też przeszkód prawnych, żeby zerwać kontrakt z kobietą w ciąży.

| Umowa zlecenie a ciąża – co warto wiedzieć?

Należy jednak pamiętać, że każdy kij ma dwa końce, i o ile dla studentów, osób stawiających swoje pierwsze kroki na rynku pracy lub po prostu tych, które nie boją się częstych zmian miejsca zatrudnienia, stabilność nie odgrywa wielkiej roli, o tyle bardziej wykwalifikowani pracownicy mogą oczekiwać od pracodawcy zapewnienia im większego bezpieczeństwa. Dla nich np. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, dodatków pieniężnych za nadgodziny i pracę w święta czy odpraw należnych w związku ze zwolnieniem grupowym mogą być istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty pracy lub związaniu się z firmą na dłużej. Każdorazowo trzeba zatem rozważyć, kiedy zalety umowy-zlecenia przewyższają korzyści płynące z klasycznego zatrudnienia pracownika na etacie i wobec których stanowisk ten rodzaj umowy sprawdzi się lepiej niż umowa o pracę.

Umowa-zlecenie a ustalenie stosunku pracy

„Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania, a także wykonywanie pracy osobiście, w sposób ciągły i powtarzający się” – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli pracujesz na podstawie umowy-zlecenia, a mimo to wykonujesz polecenia służbowe i realizujesz obowiązki w określonym miejscu i czasie, to masz prawo wystąpić o ustalenie stosunku pracy. Może być również tak, że kontrakt łączący Cię z pracodawcą ma cechy zarówno umowy-zlecenia, jak i umowy o pracę. Wtedy o jego rzeczywistym charakterze zadecydują przeważające cechy. Jeśli kontrakt, który zawarłeś ze zleceniodawcą, nosi znamiona stosunku pracy, możesz zwrócić się o rozstrzygnięcie do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy.

| Umowa zlecenie i umowa o pracę jednocześnie – czy tak można?

Umowa zlecenie – korzyści w stosunku do umowy o dzieło

Umowa-zlecenie jest tym rodzajem umowy cywilnoprawnej, który umożliwia dostęp do świadczeń socjalnych. W wypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, chorobowego, rentowego czy wypadkowego, ponieważ nie opłaca z ich tytułu stosownych składek. Na umowie o dzieło nie obowiązuje też stawka minimalna. Umowy-zlecenia od kilku lat podlegają natomiast oskładkowaniu, dzięki czemu masz zapewniony dostęp do opieki lekarskiej w ramach NFZ, możesz korzystać z płatnego zwolnienia, zasiłków oraz odkładasz na emeryturę.

| Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Procentowa wysokość składek ZUS od umowy-zlecenia jest taka sama jak w wypadku umowy o pracę i wynosi:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru (9,76% zleceniodawca, 9,76% zleceniobiorca),
  • składka na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru (6,5% zleceniodawca, 1,5% zleceniobiorca),
  • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru (opłacana przez zleceniobiorcę),
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe – jej wysokość różni się w zależności od wykonywanej pracy i jest ustalana na zasadach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (opłacana przez zleceniodawcę),
  • składka zdrowotna – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (zleceniobiorca).

Zleceniobiorcy najczęściej płacą większość składek obowiązkowo. Tylko do ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić dobrowolnie, składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem pracodawcy. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, nabędziesz prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński). Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po upływie tzw. okresu wyczekiwania (90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu).

| Staż emerytalny i urlopowy – jakie okresy się do nich zaliczają?

Jak widać, umowa-zlecenie może mieć wiele zalet nie tylko dla zleceniodawcy, lecz także dla zleceniobiorcy. Kluczowe jest jej właściwe dopasowanie do charakteru pracy i potrzeb obu stron zawierających umowę.

Oceń artykuł