Porady Życie zawodowe 26 dni urlopu – sprawdź, od kiedy możesz liczyć na długi wypoczynek!
14.08.2018  | 8 min czytania

26 dni urlopu – sprawdź, od kiedy możesz liczyć na długi wypoczynek!

14.08.2018  | 8 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Brakuje Ci energii, a w pracy potrafisz myśleć wyłącznie o wolnych popołudniach i weekendach? Skorzystaj z urlopu, zanim dopadnie Cię wypalenie zawodowe. Przy odpowiednim stażu otrzymasz aż 26 dni wolnych. To doskonała okazja, żeby nadrobić podróżnicze i towarzyskie zaległości.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Urlop wypoczynkowy to przywilej zarezerwowany dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 154 kodeksu pracy pracownik, który jest zatrudniony na danym stanowisku po raz pierwszy, zyskuje prawo do urlopu po upływie każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje po przepracowaniu roku. Liczba dni urlopu zależy więc od tego, jak długo pracownik jest aktywny zawodowo. Prawo do kolejnych urlopów nabywa się z każdym kolejnym przepracowanym rokiem kalendarzowym.

Liczba dni urlopu a etapy edukacji

Do tzw. stażu urlopowego zaliczają się nie tylko okresy pracy etatowej, bez względu na przerwy w tego rodzaju zatrudnieniu, ale również ostatni zakończony etap nauki, zgodnie z art. 155 kodeksu pracy. Warto pamiętać, że okresy nauki spędzone w poszczególnych placówkach edukacyjnych nie podlegają sumowaniu. Jeśli np. ukończyłeś studia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktoranckie), to staż, od którego zależy wymiar urlopu, wynosi 8 lat. W przypadku innych etapów edukacji jest to:

 • 6 lat – szkoła policealna,
 • 4 lata – średnia szkoła ogólnokształcąca,
 • 5 lat – średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
 • nie więcej niż 5 lat – średnia szkoła zawodowa, w przypadku której czas trwania nauki jest przewidziany programem nauczania,
 • nie więcej niż 3 lata – zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa, w przypadku której czas trwania nauki jest przewidziany programem nauczania.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Inne czynniki wpływające na liczbę dni urlopu

O zmniejszeniu liczby dni urlopu decydują także sytuacje mające miejsce w czasie trwania pracy, m.in.:

 • okres korzystania z urlopu wychowawczego,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego,
 • okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • okres odbywania kary pozbawienia wolności,
 • okres tymczasowego aresztowania.

Istotna jest informacja, że wszystkie wymienione okresy niewykonywania pracy skutkują zmniejszeniem liczby dni wolnych wyłącznie w przypadku, gdy razem trwają co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. Wykorzystanie pełnego miesiąca powoduje obniżenie wymiaru urlopu o 1/12. Jeśli poszczególne okresy obejmują części miesięcy, za miesiąc uznawane jest łącznie 30 dni, które również skutkują obniżeniem przysługującego urlopu o 1/12.

Wymiar urlopu bywa również uzależniony od następujących wydarzeń w życiu pracownika:

 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czas prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • czas, za który przysługuje odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Dlaczego mam 24 dni urlopu?

24 dni urlopu przysługują osobom, które w trakcie roku kalendarzowego zmieniają wymiar etatu. Przykładem może być przejście pracownika pełnoetatowego z 10-letnim stażem pracy na pół etatu w związku z sytuacją rodzinną lub innymi zobowiązaniami. W takim wypadku wymiar jego urlopu wynosi właśnie 24 dni.

Mniejszy wymiar urlopu może zostać przyznany także pracownikom zmieniającym pracę w ciągu roku, kiedy przerwa między jednym a drugim zatrudnieniem trwa dłużej niż miesiąc. W każdym z miejsc jego pracy przysługują dni urlopu wyliczane proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

Czy dni urlopu się zaokrągla?

Masz prawo do 20 dni wolnych, jeśli twój staż urlopowy wynosi mniej niż 10 lat. W pierwszym roku pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy – z każdym miesiącem nabywasz prawo do 1/12 z 20 dni (wynik zaokrągla się w górę).

Warto wiedzieć, że nawet jeśli pracujesz krócej niż przez kalendarzowy miesiąc, Twój staż pracy zostaje zaokrąglony w górę do pełnego miesiąca. Natomiast wykorzystanie niepełnego dnia urlopu zostaje zaokrąglone do pełnego dnia.

Jak uzyskać 26 dni urlopu?

Staż urlopowy pracy wynoszący 10 lat lub więcej uprawnia do korzystania z 26 wolnych dni. Konieczne jest udokumentowanie okresów pracy i nauki. W tym celu przedstawia się np. świadectwa pracy i dyplom ukończenia szkoły.

36-dniowy urlop – czy to możliwe?

Niepełnosprawni pracownicy korzystają nie z 20 lub 26, ale z 30 lub 36 dni wolnych. Prawo do urlopu w dodatkowym wymiarze przysługuje im automatycznie – nie muszą składać dodatkowych dokumentów itd. Wystarczy, że złożą wniosek urlopowy, w którym określą preferowany termin, w jakim chcieliby skorzystać z dni wolnych.

Czy dni urlopu przechodzą na następny rok?

Jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał w całości przysługujących mu dni urlopu, ma prawo do wykorzystania ich najpóźniej do 30 września następnego roku, zgodnie z art. 168 kodeksu pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić zaległego urlopu w pierwszej kolejności, a pracownik nie może wykorzystać dni zaległych bez zgody pracodawcy, nawet jeśli termin udzielenia urlopu został przekroczony.

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca udziela pracownikowi zaległego urlopu, nawet jeśli ten nie wyraża na to zgody. Obowiązkiem pracodawcy określonym bezwzględnie w kodeksie pracy jest bowiem zapewnienie pracownikowi odpowiedniego czasu na wypoczynek. Pracownik natomiast nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego mu na mocy prawa.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Kto ustala plan urlopowy?

Plan urlopowy zostaje ustalony przez pracodawcę, który przedstawia go pracownikom po otrzymaniu od nich wniosków o dni wolne i przeanalizowaniu, czy ich nieobecność nie zakłóci normalnego toku pracy. Bierze się w nim pod uwagę zarówno urlopy bieżące, zaległe, jak i uzupełniające, rozliczając w pierwszej kolejności niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym wolne dni.

Termin ustalony wcześniej w planie urlopowym może zostać zmieniony na odpowiednio uargumentowany wniosek pracownika lub pracodawcy, jeśli nieobecność danej osoby spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Jeśli pracownik nie może natomiast w ustalonym w planie urlopowym dniu rozpocząć wypoczynku z powodu:

 • niezdolności do pracy na skutek choroby,
 • konieczności odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną,
 • urlopu macierzyńskiego

pracodawca ma obowiązek udzielić mu go w innym terminie.

Czy mam prawo do urlopu w okresie wypowiedzenia?

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu, jeżeli pracodawca udzieli na to zgody. Prawo to przysługuje pracownikowi bez względu na to, czy wypowiedzenie zostało złożone przez niego, czy przez pracodawcę. Zgodnie z art. 167 (1) kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia pracownik może także zostać zobowiązany do wykorzystania w całości urlopu zaległego i bieżącego, obliczonego proporcjonalnie do przysługujących mu w danym roku kalendarzowym dni wypoczynku.

Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w okresie wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wypłacenie ekwiwalentu finansowego za dni urlopu po ustaniu stosunku pracy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?

Padasz z nóg? Odpocznij!

Urlop wypoczynkowy nie jest przywilejem, ale obowiązkiem – nie można z niego zrezygnować. Warto jednak odpoczywać nie z przymusu, a z własnej woli. Korzystanie z dni wolnych pozwala cieszyć się pracą.

Dobrze jest co najmniej raz w roku zdecydować się na dłuższy, kilkunastodniowy odpoczynek. Przerwa w pracy pozwala zdystansować się od codziennych stresów i kłopotów. Podczas urlopu możesz bez przeszkód rozwijać swoje zainteresowania i zapomnieć o licznych obowiązkach, które na co dzień zaprzątają Twój umysł. Jeśli to możliwe, postaraj się zrobić sobie chociaż kilka dni urlopu, bez odbierania maili i telefonu służbowego czy korzystania z serwisów społecznościowych. Spędź ten czas z rodziną lub przyjaciółmi, starając się zapomnieć o obowiązkach zawodowych. Dzięki temu po powrocie do pracy poczujesz nową energię i chęć do wykonywania swoich obowiązków. Złóż wniosek o urlop, jeśli:

 • jesteś przemęczony i rozdrażniony,
 • cierpisz na problemy z nadmierną sennością lub przeciwnie: nie możesz spokojnie spać,
 • brakuje Ci motywacji do działania i jesteś apatyczny,
 • masz problemy z koncentracją i zaczynasz popełniać błędy w pracy,
 • praca, która do tej pory sprawiała Ci satysfakcję, zaczyna Cię nużyć.

Nie lekceważ powyższych objawów, mogą one bowiem świadczyć o wypaleniu zawodowym i przewlekłym zmęczeniu organizmu, które prowadzą do dużo groźniejszych problemów, jak depresja czy choroby psychosomatyczne.

7 oznak, że należy Ci się odpoczynek

Jak wykorzystać czas wolny na odpoczynek?

Ważne, aby nauczyć się wypoczywać również na co dzień. Znajdź czas na relaks – zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy. Wpłynie to korzystnie na Twoje samopoczucie, relacje z ludźmi oraz jakość pracy. Spotykaj się z przyjaciółmi, czytaj książki, uprawiaj sport, realizuj zainteresowania – rób to, co daje Ci radość.

Dobrym sposobem na to, aby zmienić dotychczasowy styl życia i zyskać energię, jest rozpoczęcie regularnych treningów sportowych. Pracodawcy coraz częściej zachęcają do tego pracowników, oferując im karty Multisport. Karty te honoruje coraz więcej obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. Pozwala ona także zgłosić do programu dziecko (maksymalnie troje dzieci) oraz jedną osobę towarzyszącą, dzięki czemu możesz wykorzystać aktywnie czas wolny razem z całą rodziną.

Karta Multisport – 6 powodów, dla których warto ją mieć

Oceń artykuł