Zwolnienia grupowe a odprawa. Co należy się pracownikowi?

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria:
Ocena treści 5/5 (1)

Każdemu pracownikowi, z którym umowę o pracę rozwiązano w ramach zwolnień grupowych należy się odprawa. Jej wysokość zleży od stażu pracy. Nie może jednak przekroczyć 15-krotnej wartości wynagrodzenia minimalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwolnienia grupowe może przeprowadzić każdy pracodawca zatrudniający minimum 20 osób.

 

Ile pracowników można zwolnić w ramach zwolnień grupowych?

Zgodnie z przepisami zwolnienia grupowe obejmują:

 • 10 pracowników, w przypadku firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, w przypadku firm zatrudniających, co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, w przypadku firm zatrudniających co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Zwolnienia grupowe a odprawa 

Wartość odprawy zależna jest od stażu pracy pracownika i wynosi ona wartość:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wartość odprawy wylicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nie może ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, ostatecznie w dniu wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.

 

Nie wszystkich mogą objąć zwolnienia grupowe

Do zwolnień grupowych nie można włączyć m.in. pracowników:

 • którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • są w ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego,
 • będących członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
 • będących członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 • będących członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionych do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy
 • będących członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej,
 • powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego.

Kiedy przepisy o zwolnieniach grupowych nie obowiązują?

Zwolnień grupowych nie można zastosować, gdy przyczyną reedukacji zatrudnienia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Oceń artykuł


Narzędzia