REGULAMIN KONKURSU „Zawodowa pobudka”

Kategoria


Autor:
Agnieszka Dobosz
Kategoria:

REGULAMIN KONKURSU „Zawodowa pobudka”

 (dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Zawodowa pobudka” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Tomasz Graszewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Up Tomasz Graszewicz” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nabielaka 6/16, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer NIP: 777-23-62-907 (dalej „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584545, posiadającą numer NIP 527-27-49-631, o kapitale zakładowym w wysokości: 341.755.000,00 zł, w całości pokrytym, właściciela serwisu internetowego Pracuj.pl (dalej „Fundator” lub „Grupa Pracuj”).
 1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie: http://kariera.pracuj.pl.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 20 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. na profilach Grupy Pracuj w mediach społecznościowych (w tym na portalu Facebook: https://www.facebook.com/pracuj oraz portalu Instagram: https://www.instagram.com/pracuj.pl/) (dalej: „Strona Konkursowa”).
 3. Do udziału w Konkursie uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Grupy Pracuj, osób zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Grupę Pracuj.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) wykonanie zdjęcia lub nagrania wideo z kawą oraz opublikowanie go wraz z oznaczeniem „@pracuj.pl” i „#zawodowapobudka” oraz odpowiedzią na pytanie „Jak dobrze zacząć dzień w pracy?” na swoim profilu w portalach społecznościowych: Facebook i/lub Instagram, bądź w odpowiedzi na post informujący o Konkursie na Stronie Konkursowej;
  b) zaakceptowanie w całości Regulaminu;
  c) w przypadku zwycięzców Konkursu podanie wymaganych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru PESEL (w przypadku zwycięzcy nagrody głównej);
  d) podpisania protokołu odbioru nagrody.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, ale w ramach Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej określonej w ust. 2 poniżej (dalej „Zwycięzca Nagrody Głównej”) oraz 15 (słownie: piętnastu) zwycięzców nagród dodatkowych określonych w ust. 3 (dalej: „Zwycięzcy Nagród Dodatkowych” lub łącznie ze Zwycięzcą Nagrody Głównej zwani dalej „Zwycięzcy”) poprzez ocenę odpowiedzi na pytanie konkursowe określone w § 1 ust. 8 pkt a), dokona 3-osobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Zwycięzcą Nagrody Głównej, zostanie Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt a), zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą. Zwycięzca Nagrody Głównej otrzyma „Apple Watcha”, o wartości 1.845 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych) brutto  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych) (dalej „Nagroda Główna”).  Należny podatek dochodowy z tytułu przyznania Nagrody Głównej zostanie potrącony z nagrody pieniężnej określonej w zdaniu poprzednim i zostanie odprowadzony w imieniu Zwycięzcy Nagrody Głównej do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, zatem Zwycięzca Nagrody Głównej otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody Głównej.
 1. Zwycięzcami Nagród Dodatkowych, zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi na pytania konkursowe, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt a), zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawsze w dalszej kolejności, w stosunku do odpowiedzi udzielonej prze Zwycięzcę Nagrody Głównej. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej otrzyma zestaw składający się z kubka, kawy i budzika o łącznej wartości 260 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych) netto (dalej „Nagrody Dodatkowe” lub łącznie z Nagrodą Główną zwane dalej „Nagrody”).
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 3. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają Zwycięzców.
 4. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana do dnia 07.11.2016 r., na Stronie Konkursowej, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie. W odpowiedzi na tę informację Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, pod który zostanie przesłana dana Nagroda (dalej „Dane Osobowe”) na adres [email protected] lub poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook. Zwycięzca, który nie przesłał wiadomości i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji informacji o zwycięstwie, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest dodatkowo do przesłania swojego numeru PESEL, w celu rozliczenia Nagrody Głównej, w sposób określony w ust. 2 powyżej.
 5. Nagrody zostaną doręczone w terminie 14 dni od dnia przesłania danych, o których mowa w ust.6 powyżej. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub pocztą.
 6. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. Organizator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Zwycięzców (dalej: „Dane Osobowe”):
  a) imię i nazwisko;
  b) adres poczty elektronicznej;
  c) adres korespondencyjny;
  d) numer PESEL (w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej).
 2. Organizator będzie przetwarzał Dane Osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, w celu przyznania i doręczenia Nagród oraz w swoim prawnie usprawiedliwionym celu.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe tj. konieczne dla realizacji Regulaminu.
 5. Podane Dane Osobowe przetwarzane są przez Organizatora z dochowaniem najwyższej staranności w celu ich ochrony w tym z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony o czym mowa w art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. Uczestnik, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.
 4. Nagroda, której zrzeka się Uczestnik, może zostać przekazane innemu Uczestnikowi, wskazanego na zasadach § 2 Regulaminu przez Komisję Konkursową.
 5. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora wygasają.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://kariera.pracuj.pl. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 9. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Facebook. Wszelkie informacje Uczestnik dostarcza Organizatorowi a nie portalowi Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.
 11. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.
 12. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2016 r.
 14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Pracuj.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.grupapracuj.pl/o-firmie/regulamin/ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, dnia 20.10.2016 roku.

 

Oceń artykuł


Narzędzia