Zwrot kosztów dojazdu do pracy – na jakich zasadach?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.61/5 (18)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 3.61/5 (18)

Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki poza miejscem zamieszkania lub poza siedzibą pracodawcy, może liczyć na zwrot kosztów dojazdu w formie dodatku do wynagrodzenia. W większości przypadków pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania dodatkowych świadczeń. Przysługują one z mocy prawa tylko niektórym grupom zawodowym, np. pracownikom służby cywilnej.

Określenie miejsca wykonywania pracy

W umowie o pracę powinien znaleźć się zapis dotyczący miejsca wykonywania obowiązków. Może być nim np. miejscowość, siedziba pracodawcy lub obszar obejmujący np. kilka miast/wsi. W związku z koniecznością dojazdów pracodawca może zaproponować zatrudnionym dodatek.    

Dodatki do wynagrodzenia

Za czas przeznaczany na dojazd do pracy nie przysługuje wynagrodzenie, ponieważ pracownik nie wykonuje wówczas swoich obowiązków. Pracodawca może zaoferować dodatek pieniężny, uwzględniając to w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę. Świadczenie należne w związku z dojazdami do pracy nie jest wypłacane obowiązkowo, tak jak np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawcy przysługuje dowolność także w ustaleniu jego wymiaru. Może wziąć pod uwagę odległość, jaką pokonują poszczególni zatrudnieni lub wypłacić ryczałt w stałej wysokości. Zatrudniający ma prawo przenieść podwładnego do pracy w innym mieście. Może zaoferować mu pakiet alokacyjny, czyli dodatek do wynagrodzenia, dzięki któremu pracownik będzie mógł pozwolić sobie np. na wynajem mieszkania.   

Niektóre grupy zatrudnionych, np. urzędnicy, mają prawo do świadczeń w związku z przeniesieniem. Dodatkowe przywileje, z jakich korzystają, wynikają z ustawy o służbie cywilnej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082271505). Zgodnie z treścią dokumentu urzędnik otrzymuje mieszkanie służbowe lub comiesięczny dodatek na pokrycie kosztów wynajmu lokalu. Należy mu się również jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia oraz zwrot kosztów przejazdu i przewozu mienia.

Rozliczenie kosztów dojazdu do pracy w PIT

Wydatki związane z codziennymi dojazdami do pracy obniżają zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, której wysokość ustala się na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350). W rozliczeniu rocznym wykazuje się nie tylko przychód, ale również koszty poniesione w związku z jego uzyskaniem. Osoby, które dojeżdżają do siedziby pracodawcy znajdującej się poza miejscem ich zamieszkania, mogą rozliczyć w ramach PIT okresowe bilety imienne na pociąg, autobus lub środki komunikacji miejskiej. Nie trzeba dołączać potwierdzeń do deklaracji. Należy przechowywać je przez 5 lat od złożenia zeznania, na wypadek kontroli skarbowej.   

Dokonanie odliczenia jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Taki przywilej nie dotyczy zleceniobiorców czy wykonawców dzieła. Ulga podatkowa nie przysługuje, jeśli pracodawca przyznał inną formę rekompensaty, np. dodatek za rozłąkę.  

Oceń artykuł


Narzędzia