Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4.67/5 (3)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 4.67/5 (3)

Pracownik – w okresie wypowiedzenia – musi wykonywać swoje zadania służbowe. Pracodawca może zwolnić go z obowiązku, bez możliwości odwołania. Nie ma znaczenia, która ze stron wypowiedziała umowę. Forma zwolnienia jest dowolna – najważniejsze, by zatrudniony mógł zapoznać się z treścią oświadczenia.  

Wypowiedzenie umowy o pracę – podstawa prawna

Zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 32 kp: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141), obie strony mogą rozwiązać stosunek pracy. Jednym ze sposobów jest złożenie jednostronnego oświadczenia. Zanim umowa przestanie obowiązywać, musi minąć okres wypowiedzenia. Jego długość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy (umowa na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony)

Po dokonaniu wypowiedzenia, strony mają prawo ustalić wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie liczone tak, jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego oraz płatne zwolnienie na poszukiwanie pracy. Zatrudniony ma obowiązek świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (z wyjątkiem dni przeznaczonych na szukanie nowego zatrudnienia). Pracodawca może zwolnić podwładnego z tego zobowiązania – całkowicie lub częściowo, np. po upływie pierwszego miesiąca okresu wypowiedzenia. Uprawnienie dotyczy umów zawieranych na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pracownik może podjąć zatrudnienie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Zatrudniający nie ma prawa wyciągać wobec niego konsekwencji. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownika obowiązuje klauzula o zakazie konkurencji.     

W trakcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przełożony nie może udzielić urlopu wypoczynkowego. Powinien to zrobić przed wydaniem oświadczenia. Za niewykorzystany urlop należy się ekwiwalent, którego wysokość ustala się zgodnie z zasadami wskazanymi w tzw. rozporządzeniu urlopowym.  Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.    

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – wzór

Zatrudniający sam decyduje, czy udzielić zwolnienia. Pracownik może złożyć wniosek, który nie jest wiążący dla przełożonego. Oświadczenie woli – o zwolnieniu zatrudnionego z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia – powinno być wyrażone tak, by nie było wątpliwości co do intencji. Może mieć formę ustną (rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna) bądź pisemną (odręczne pismo, wydruk, e-mail, sms). Najbezpieczniejsze rozwiązanie to dostarczenie oświadczenia w formie pisemnej – jako odrębny dokument lub jako część wypowiedzenia. Najważniejsze, by pracownik mógł zapoznać się z tym, co zatrudniony chce mu przekazać. Pracodawca nie ma obowiązku argumentowania swojej decyzji. Z drugiej strony, nie może żądać powrotu zatrudnionego do firmy.

 

Oceń artykuł


Narzędzia