Zwolnienie dyscyplinarne – czy to koniec świata?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4.5/5 (2)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 4.5/5 (2)

Istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę: rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne). Informacje o przyczynach ustania stosunku pracy znajdują się w świadectwie pracy. „Dyscyplinarka” w historii zatrudnienia może pociągać za sobą długofalowe konsekwencje.   

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy – powody

Kodeks pracy (art. 52) wskazuje trzy podstawowe uchybienia pracownika, ze które grozi tzw. dyscyplinarka:

  1. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zajmowanie stanowiska;
  3. zawiniona utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy.

Dyscyplinarka w pracy grozi nam, gdy:

  • wykonujemy obowiązki służbowe w stanie nietrzeźwości,
  • działamy na rzecz konkurencji (przekazywanie poufnych informacji),
  • przetwarzamy dane klientów na prywatny użytek,
  • organizujemy nielegalny strajk pracowniczy,
  • pozwalamy sobie na nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy,
  • prowadzimy samochód pod wpływem alkoholu, co powoduje utratę prawa jazdy (dotyczy zawodowych kierowców),
  • jesteśmy skazani prawomocnym wyrokiem sądu (dotyczy zawodów, w których jednym z podstawowych wymogów jest niekaralność, np. policjant).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – procedura

Pracodawca powinien wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne w ciągu miesiąca od chwili, gdy dowie się o wystąpieniu ważnej przyczyny. Jest zobowiązany zrobić to na piśmie, podając uzasadnienie swojej decyzji. W dokumencie musi zawrzeć informację o tym, że zwalnianemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu pracy. Zatrudniający powinien dodatkowo skonsultować przyczyny zwolnienia ze związkami zawodowymi, do których należy pracownik. Uchybienia natury formalnej lub pominięcie związków zawodowych przez pracodawcę – to czynniki, które zwiększają szanse zwolnionego na przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądu.    

Zwolnienie dyscyplinarne co dalej?

Dyscyplinarka w świadectwie pracy może skomplikować naszą sytuację zawodową, utrudniając znalezienie nowego zatrudnienia. Pamiętajmy, że przysługuje nam prawo odwołania się od decyzji pracodawcy, jeśli się z nią nie zgadzamy. Podjęcie takiego kroku jest niemożliwe albo raczej bezsensowne, gdy nasza wina wydaje się być oczywista. Co wtedy? W takiej sytuacji prowadźmy poszukiwania mimo wszystko. Potencjalny pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej prawdopodobnie zapyta o przyczyny rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Taką informację może zaczerpnąć także ze świadectwa pracy. Nie ukrywajmy nieprzyjemnych okoliczności odejścia – jest szansa, że jeśli postawimy sprawę jasno, nowy szef da nam kolejną szansę. Zatajanie niewygodnych faktów to ryzykowne rozwiązanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oszustwo wyjdzie na jaw. Taki obrót sprawy może ostatecznie przekreślić nasze szanse na otrzymanie nowej posady.

Oceń artykuł


Narzędzia