Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – ABC

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.67/5 (6)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 3.67/5 (6)

Umowę na okres próbny zawiera się po to, by pracodawca mógł zdecydować, czy chce przyjąć pracownika na dłużej. Dzięki wykonywaniu obowiązków, zatrudniony może przekonać się, czy odpowiada mu określona praca.  

Okres próbny – prawa i obowiązki pracownika

Umowa o pracę na okres próbny może obowiązywać maksymalnie przez 3 miesiące (art. 25 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Zawiera się ją w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika pod kątem pracy na określonym stanowisku. Umowę na okres próbny można zawrzeć tylko raz, chyba że:

 • pracownik ma być ponownie zatrudniony w celu wykonywania innych obowiązków;
 • od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy upłynęły co najmniej 3 lata. W takiej sytuacji można podpisać umowę jeszcze raz.

Osobie zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin należy się minimalne wynagrodzenie za pracę – dotyczy to również pracowników zatrudnionych na okres próbny. Przysługuje jej także prawo do urlopu wypoczynkowego – 1/12 z 20 lub 26 dni za każdy przepracowany miesiąc.  

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Umowa na okres próbny ulega rozwiązaniu z upływem wskazanego terminu (maksymalnie trzymiesięcznego). Pracodawca nie ma obowiązku zaproponować pracownikowi zawarcia stosunku pracy na czas określony lub czas nieokreślony. Zatrudniający i pracownik mogą zerwać umowę za wypowiedzeniem. Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki była zawarta umowa i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny trwa krócej niż 2 tygodnie;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny trwa 2 tygodnie lub dłużej;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny trwa 3 miesiące.

W czasie dwutygodniowego wypowiedzenia zatrudnionemu przysługuje płatne zwolnienie na poszukiwanie pracy. Za te dni należy się wynagrodzenie. Pracownik może domagać się odszkodowania przed sądem pracy, jeśli umowa na okres próbny zostanie nieprawidłowo rozwiązana z winy pracodawcy.

Umowę można rozwiązać także bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron – w terminie określonym przez pracodawcę i zatrudnionego.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – wzór

Aby rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, należy złożyć odpowiednie oświadczenie – najlepiej, by miało formę pisemną. Pracodawca ani pracownik nie muszą podawać powodów wręczenia wypowiedzenia. Zatrudniający powinien zawrzeć w piśmie pouczenie o prawie do odwołania się od decyzji, jakie przysługuje zatrudnionemu.

W wypowiedzeniu należy zamieścić takie informacje, jak:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wraz z datą jej zawarcia i wskazaniem stron,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia, z określeniem daty jego upływu,
 • podpisy stron.

Przykładowa treść wypowiedzenia:

„Wypowiadam umowę zawartą w dniu … pomiędzy … a …. Zobowiązuję się zachować dwutygodniowy okres wypowiedzenia, który upłynie ….”

Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia?

Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli – pracownik ma prawo je złożyć. Zatrudniający nie może go nie przyjąć.

Oceń artykuł


Narzędzia